วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เอ‌ลี‌ยาห์ชนะ

เอ‌ลี‌ยาห์ชนะที่ ภูเขาคาร‌เมล
(1 พงศ์กษัตริย์ 18:16-17 THSV11) โอ‌บา‌ดีห์จึงไปเฝ้าอา‌หับและทูลพระ‍องค์ อา‌หับก็เสด็จไปพบเอ‌ลี‌ยาห์ และต่อ‍มา เมื่ออา‌หับทอด‍พระ‍เนตรเห็นเอ‌ลี‌ยาห์ อา‌หับก็ตรัสกับท่านว่า เจ้านี่เองหรือ? ผู้ทำความลำ‌บากให้อิสรา‌เอล
(
1 พงศ์กษัตริย์ 18:17 THSV11) เมื่ออา‌หับทอด‍พระ‍เนตรเห็นเอ‌ลี‌ยาห์ อา‌หับก็ตรัสกับท่านว่า เจ้านี่เองหรือ? ผู้ทำความลำ‌บากให้อิสรา‌เอล”  เชื่อมโยง
            (
โยชูวา 7:25 THSV11) และโย‌ชู‌วากล่าวว่า ทำไมท่านจึงนำความทุกข์‍ยากมาให้พวก‍เรา? พระ‍ยาห์‌เวห์จะทรงนำความทุกข์‍ยากมาถึงท่านในวัน‍นี้แล้วอิสรา‌เอลทั้ง‍หมดจึงเอาหินขว้างเขาให้ตาย เผาพวก‍เขาด้วยไฟ และขว้างพวก‍เขาด้วยก้อน‍หิน
            (
1 ซามูเอล 14:29 THSV11) แล้วโย‌นา‌ธานจึงกล่าวว่า บิดาของข้าทำให้แผ่น‍ดินลำ‌บาก ดู‍ซิ ว่าตาของข้าสว่างเพราะข้าได้รับ‍ประ‌ทานน้ำ‍ผึ้งนี้เพียงนิด‍เดียว
            (
1 พงศ์กษัตริย์ 21:20 THSV11) อา‌หับตรัสกับเอ‌ลี‌ยาห์ว่า โอ ศัตรูของเรา เจ้าพบเราเข้าแล้วหรือ?” ท่านทูลตอบว่าข้า‍พระ‍บาทพบฝ่า‍พระ‍บาทเข้าแล้ว เพราะว่าฝ่า‍พระ‍บาทยอมขายพระ‍องค์เข้าทำสิ่งชั่วในสาย‍พระ‍เนตรพระ‍ยาห์‌เวห์
            (
เยเรมีย์ 38:4 THSV11) และบรร‌ดาเจ้า‍นายจึงทูลกษัตริย์ว่า ขอทรงประ‌หารชายคนนี้เสีย เพราะเขาทำให้มือของทหารซึ่งเหลืออยู่ในเมืองนี้อ่อนลง ทั้งมือของประ‌ชา‍ชนทั้ง‍หมดด้วย โดยพูดถ้อย‍คำเช่น‍นี้แก่พวก‍เขา เพราะว่าชายคนนี้ไม่‍ได้แสวง‍หาสวัสดิ‌ภาพแก่ชน‍ชาตินี้ แต่หาความหายนะ
 
(1 พงศ์กษัตริย์ 18:18 THSV11) และท่านจึงทูลว่า ข้า‍พระ‍บาทไม่‍ได้ทำความลำ‌บากแก่อิสรา‌เอล แต่ฝ่า‍พระ‍บาทและราช‌วงศ์บิดาของฝ่า‍พระ‍บาทต่าง‍หากได้ทรงกระ‌ทำ เพราะพวกฝ่า‍พระ‍บาทได้ทอด‍ทิ้งพระ‍บัญญัติของพระ‍ยาห์‌เวห์ และติด‍ตามบรร‌ดาพระ‍บา‌อัล
           เอ‌ลี‌ยาห์=เป็นแม่แบบของผู้เผยพระวจนะ ต้นแบบผู้บุกเบิกทางของพระเยซูคริสต์
(
มาลาคี 4:5-6 THSV11) “นี่‍แน่ะ เราจะส่งเอ‌ลี‌ยาห์ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ มายังเจ้าก่อนวันแห่งพระ‍ยาห์‌เวห์ คือวัน‍ที่ใหญ่ยิ่งและน่า‍สะ‌พรึง‍กลัวจะมาถึง และท่านผู้‍นั้นจะทำให้จิต‍ใจของพ่อหันไปหาลูก และจิต‍ใจของลูกหันไปหาพ่อ ไม่อย่างนั้น เราจะมาโจม‍ตีแผ่น‍ดินนั้นด้วยคำสาป‍แช่ง
(
ลูกา 1:17 THSV11) เขาจะนำ‍หน้าพระ‍องค์ด้วยจิต‍วิญ‌ญาณและฤทธิ์‍เดชของเอ‌ลี‌ยาห์ ให้พ่อกลับ‍คืน‍ดีกับลูก และให้คนดื้อ‍ด้านกลับได้ปัญญาของคนชอบ‍ธรรม เพื่อจัด‍เตรียมชน‍ชาติหนึ่งไว้ให้พร้อมสำหรับองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า
            1.เป็นคนของพระเจ้าอย่างแท้จริง ไม่พูดเอาใจมนุษย์ รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ เผยตามพระเจ้า
(
1 พงศ์กษัตริย์ 17:24 THSV11) และหญิงนั้นพูดกับเอ‌ลี‌ยาห์ว่า ตอน‍นี้ดิฉันทราบแล้วว่าท่านเป็นคนของพระ‍เจ้า และพระ‍วจนะของพระ‍ยาห์‌เวห์จากปากของท่านเป็นความจริง
(
กาลาเทีย 1:10 THSV11) บัด‍นี้ข้าพ‌เจ้ากำลังแสวง‍หาการยอม‍รับจากมนุษย์หรือจากพระ‍เจ้า? ข้าพ‌เจ้าอุตส่าห์เอา‍ใจมนุษย์หรือ? ถ้าข้าพ‌เจ้ากำลังเอา‍ใจมนุษย์อยู่ ข้าพ‌เจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระ‍คริสต์
(
1 เธสะโลนิกา 2:4 THSV11) แต่ว่าพระ‍เจ้าทรงเห็น‍ชอบที่จะมอบข่าว‍ประ‌เสริฐไว้กับเรา เราจึงประ‌กาศไป ไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอ‍ใจของมนุษย์ แต่ให้เป็นที่พอ‍พระ‍ทัยของพระ‍เจ้า ผู้ทรงชัน‌สูตรใจเรา
            2.ได้รับการทรงเรียกให้ยืนหยัดเพื่อพระเจ้าเที่ยงแท้ ยุคนี้ก็เช่นกันผู้เชื่อในพระคริสต์ได้รับการทรงเรียกให้ยืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐ ต่อต้านการบิดเบือน ต่อต้านการอลุ่มอล่วย ต่อต้านการเสื่อมโทรม 

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

บทเรียนจากกษัตริย์ดาวิด

                       กษัตริย์ดาวิด[1] หรือ พระเจ้าเดวิด (1037 - 967 ก่อนคริสต์ศักราช; ปกครองราชอาณาจักรยูดาห์และราชอาณาจักรอิสราเอล 1005 - 967 ก่อนคริสต์ศักราช)
                       ดาวิดเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองของราชอาณาจักรอิสราเอล กล่าวกันว่ามีคุณธรรมและเป็นนักการทหารที่มีความสามารถ เป็นนักดนตรี กวี (เชื่อกันว่าเป็นผู้เขียนเพลงสดุดี (Psalms) หลายเพลง) ชีวิตของกษัตริย์เดวิดที่บันทึกไว้ใน หนังสือซามูเอล| เล่มที่ 1 ในพันธสัญญาเดิมตั้งแต่บทที่ 16 เป็นต้นไปและหนังสือพงศาวดาร เป็นบุคคลสำคัญใน ศาสนาอับราฮัม

ท่านได้รับบทเรียนอะไรบ้าง? จากการชม...

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

กฎหมาย, กฎเกณฑ์, บัญญัติ, คำบัญชา, ธรรมเนียม

กฎหมาย
ปฐก. 47:26 โยเซฟตั้งเป็นกฎหมายในแผ่นดินอียิปต์จนทุกวันนี้ว่า ให้ฟาโรห์ได้ส่วนหนึ่งในห้าส่วน เว้นแต่ที่ดินของปุโรหิตเท่านั้นที่ไม่ตกเป็นของฟาโรห์
อพย. 15:25 โมเสสก็ร้องทูลพระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์จึงทรงชี้ให้ท่านเห็นต้นไม้ต้นหนึ่ง เมื่อท่านโยนมันลงน้ำ น้ำก็จืด ณ ที่นั้น พระองค์ประทานกฎเกณฑ์และกฎหมายไว้ อีกทั้งทรงลองใจพวกเขา
อพย. 16:28 พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “พวกเจ้าจะขัดขืนบัญญัติและกฎหมายของเรานานสักเท่าไร
อพย. 21:1 “ต่อไปนี้เป็นกฎหมายซึ่งเจ้าต้องประกาศให้เขาทั้งหลายทราบไว้
อพย. 24:3 โมเสสจึงนำพระวจนะทั้งสิ้นของพระยาห์เวห์และกฎหมายทั้งสิ้นมาชี้แจงให้ประชาชนทราบ ประชาชนทั้งหมดก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “พระวจนะทั้งสิ้นซึ่งพระยาห์เวห์ตรัสไว้นั้น เราจะทำตาม”
ลนต. 18:4 เจ้าทั้งหลายจงทำตามกฎหมายของเราและรักษากฎเกณฑ์ของเราและประพฤติตาม เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า
ลนต. 18:5 เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจึงต้องรักษากฎเกณฑ์ของเรา และกฎหมายของเรา ผู้ที่ทำตามจึงจะมีชีวิตอยู่ เราคือยาห์เวห์
ลนต. 18:26 แต่เจ้าทั้งหลายจะต้องรักษากฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเรา และห้ามทำสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้ ไม่ว่าเป็นชาวเมืองหรือคนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า
ลนต. 19:37 ฉะนั้น จงรักษากฎเกณฑ์ทั้งหมดของเราและกฎหมายของเราทั้งสิ้น และทำตามเรา เราคือยาห์เวห์”
ลนต. 20:22 “เพราะฉะนั้นเจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ทั้งสิ้นของเราและกฎหมายทั้งสิ้นของเรา และทำตาม เพื่อว่าแผ่นดินซึ่งเรานำเจ้าให้เข้าไปอยู่นั้นจะไม่สำรอกเจ้าออกเสีย
ลนต. 24:22 จงมีกฎหมายอย่างเดียวกันสำหรับคนต่างด้าว และสำหรับคนท้องถิ่น เพราะเราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า”
ลนต. 25:18 “เพราะฉะนั้นเจ้าจงทำตามกฎเกณฑ์ของเรา และจงรักษากฎหมายของเรา และจงปฏิบัติตามทุกอย่าง เพื่อเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นอย่างปลอดภัย
ลนต. 26:15 ถ้าเจ้าเบื่อหน่ายกฎเกณฑ์ของเราและใจของเจ้าเกลียดชังกฎหมายของเรา จึงไม่ทำตามบัญญัติทั้งสิ้นของเรา แต่ทำลายพันธสัญญาของเรา
ลนต. 26:43 แต่พวกเขายังต้องทิ้งแผ่นดินนั้นไว้ และแผ่นดินจะได้โอกาสมีสะบาโตในช่วงที่ถูกทิ้งร้าง เขาทั้งหลายจะยอมรับโทษที่ได้ทำผิด ด้วยเรื่องเบื่อหน่ายกฎหมายของเรา และจิตใจของพวกเขาเกลียดชังกฎเกณฑ์ของเรา
ลนต. 26:46 สิ่งเหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์และกฎหมายและธรรมบัญญัติ ซึ่งพระยาห์เวห์ทรงทำไว้ระหว่างพระองค์กับชนชาติอิสราเอลบนภูเขาซีนายโดยโมเสส
ฉบับน่าสนใจเป็นพิเศษ

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน 29 สิงหาคม 2014 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์, อ.แคนดง

                   ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ "บุรีรัมย์สันติสุข" 26-28 สิงหาคม 2014
https://www.facebook.com/ludwingfranchise/info
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://slimmingfranchise.blogspot.com/
http://cancerpreventionable.blogspot.com/

โรงเรียนเทพรังสรรค์ -2014-08-29 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand

วิทยาลัยเทคโนโลยี่และบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง -2014-08-29 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม -2014-08-29 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนพุทไธสงพิทยาคม -2014-08-29 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนแคนดง -2014-08-29 อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ Thailand

ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน 28 สิงหาคม 2014

                   ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ "บุรีรัมย์สันติสุข" 26-28 สิงหาคม 2014

https://www.facebook.com/ludwingfranchise/info
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://slimmingfranchise.blogspot.com/
http://cancerpreventionable.blogspot.com/

โรงเรียนบ้านสระบัว -2014-08-28 อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนอนุบาลคูเมือง -2014-08-28 อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ Thailand

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง -2014-08-28 อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ Thailand
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม -2014-08-28 อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ Thailand