วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระเจ้าเป็นความรัก

           พระเจ้าเป็นความรัก (จริงๆ) อย่างอัศจรรย์ 2014 08 10 Thaisong Church คจ ไธสง จ บุรีรัมย์
 โดย ผู้เผยพระวจนะ ชิเนดู เอเนคว่า ณ คริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 10 สิงหาาคม 2014 (ขอบคุณสำหรับ ท่านที่ต้องการชม VDO นี้ทั้งชุด กรุณา ติดต่อ 0851897669 พระเจ้าอวยพระพร ครับ)ความรัก 1คร. 13:4-8 ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด ไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรม แต่ชื่นชมยินดีในความจริง ความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่ออยู่เสมอ มีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอ ความรักไม่มีวันเสื่อมสูญ แม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสลายไป แม้การพูดภาษาแปลกๆ ก็จะเลิกพูดกัน แม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสลายไป
1คร. 13:13 และบัดนี้ ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่ คือความเชื่อ ความหวัง และความรัก แต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้
1ยอห์น4:7 ท่าน​ที่รัก​ทั้งหลาย ขอ​ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน เพราะว่า​ความ​รัก​มา​จาก​พระเจ้า และ​ทุกคน​ที่​รัก​ก็​เกิด​จาก​พระเจ้า และ​รู้จัก​พระเจ้า 
8ผู้​ที่​ไม่​รัก​ก็​ไม่​รู้จัก​พระ​ความ​เจ้า เพราะว่า​พระเจ้า​ทรง​เป็นรัก 


วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ยุทธภัณฑ์ทั้งชุด กรกฎาคม

              ยุทธภัณฑ์ทั้งชุด ฝ่ายวิญญาณ จากพระเจ้า โดย ผู้เผยพระวจนะ ชิเนดู เอเนคว่า ณ คริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2014 (ขอบคุณสำหรับ ท่านที่ต้องการชม VDO นี้ทั้งชุด กรุณา ติดต่อ 0851897669 พระเจ้าอวยพระพร ครับ)วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ของประทาน กรกฎาคม

                    ของประทานฝ่ายวิญญาณจากพระเจ้า โดย ผู้เผยพระวจนะ ชิเนดู เอเนคว่า ณ คริสตจักรไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2014
(ขอบคุณสำหรับ ท่านที่ต้องการชม VDO นี้ทั้งชุด กรุณา ติดต่อ 0851897669 พระเจ้าอวยพระพร ครับ)
วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Worship on Sunday July 2014

                         Worship on Sunday July 2014 Thaisong Church, Thailand.  นมัสการ ประจำวันอาทิตย์   เดือน กรกฎาคม 2014 ณ คจ.ไธสง บุรีรัมย์ ประเทศไทย
http://cancerpreventionable.blogspot.com/
http://christianproductcenter.blogspot.com/

วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เกิดผล

2 เปโตร 1:8: ถ้าท่านทั้งหลายเพียบพร้อมด้วยของประทานเหล่านี้แล้ว   ก็จะกระทำให้ท่านเกิดประโยชน์   และเกิดผลที่ได้ซาบซึ้งในพระเยซูคริสตเจ้าของเรา
ฮีบรู 13:21: โดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์นั้น   ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีทุกสิ่งที่ดี   เพื่อจะได้ปฏิบัติตามพระทัยพระองค์   และทรงทำงานในท่านทั้งหลาย   ให้เกิดผลเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์   โดยพระเยซูคริสต์   ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์   อาเมน    
โคโลสี 1:6: ซึ่งแผ่แพร่มาถึงท่าน   ดั่งที่กำลังเกิดผลและทวีขึ้นทั่วโลก   เช่นเดียวกับที่กำลังเป็นอยู่ในตัวท่านทั้งหลายด้วย   ตั้งแต่วันที่ท่านได้ยินและเข้าใจในพระคุณของพระเจ้าตามความจริง
โคโลสี 1:10: เพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า   และทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์   ให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง   และจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้า
1 โครินธ์ 16:9: เพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวาง   น่าจะเกิดผล   ทั้งคนขัดขวางก็มีเป็นอันมากด้วย    
โรม 7:4: เช่นนั้นแหละ   พี่น้องทั้งหลาย   ท่านทั้งหลายได้ตายจากธรรมบัญญัติทางพระกายของพระคริสต์   เพื่อท่านจะตกเป็นของผู้อื่น   คือของพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้ว   เพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้า
โรม 8:28: เรารู้ว่า   พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง   คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์  
ยอห์น 12:24: เราบอกความจริงแก่ท่านว่า   ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไป   ก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียว   แต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้ว   ก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก
ยอห์น 15:4: จงเข้าสนิทอยู่ในเรา   และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน   แขนงจะออกผลเองไม่ได้   นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด   ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้   นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น
ยอห์น 15:5: เราเป็นเถาองุ่น   ท่านทั้งหลายเป็นแขนง   ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา   ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก   เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย
ยอห์น 15:8: พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมาก   ท่านก็เป็นสาวกของเรา
ยอห์น 15:16: ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา   แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย   และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล   และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่   เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา   พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน


รูปเคารพ

ปฐก. 31:19 เวลานั้นลาบันออกไปตัดขนแกะ ฝ่ายราเชลก็ลักรูปเคารพประจำบ้านของบิดาไปด้วย
ปฐก. 31:34 ส่วนราเชลเอารูปเคารพประจำบ้านเหล่านั้นซ่อนไว้ในกูบอูฐและนั่งทับไว้ ลาบันได้คลำดูทั่วเต็นท์ ก็หาไม่พบ
ปฐก. 31:35 ราเชลก็พูดกับบิดาว่า “ขอพ่ออย่าโกรธเลย ที่ดิฉันลุกขึ้นต้อนรับไม่ได้ ด้วยว่าดิฉันกำลังลำบากตามธรรมดาของผู้หญิง” ดังนั้นลาบันก็ค้นดูแล้ว แต่ไม่พบรูปเคารพประจำบ้านเลย
อพย. 20:4 “อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดิน
อพย. 20:23 เจ้าอย่าทำรูปเคารพด้วยเงิน ไว้สำหรับบูชาเทียมเท่ากับเรา หรือทำรูปพระด้วยทองคำสำหรับตัว
อพย. 23:24 อย่ากราบไหว้พระของเขา หรือปรนนิบัติ หรือทำตามแบบอย่างที่พวกเขากระทำ แต่จงทำลายรูปเคารพของเขา และทุบเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาเสียให้แหลกละเอียด
อพย. 34:15 เกรงว่าเจ้าจะทำพันธสัญญากับชาวเมืองนั้น และเมื่อเขาเล่นชู้กับพระของเขา และถวายสัตวบูชาแก่รูปเคารพนั้น เขาจะเชิญพวกเจ้าไปร่วมด้วย และพวกเจ้าจะไปกินของที่เขาถวายบูชานั้น
ลนต. 19:4 อย่าให้ผู้ใดกลับนับถือรูปเคารพ หรือหล่อพระไว้เป็นรูปเคารพสำหรับตน เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
ลนต. 26:1 เจ้าทั้งหลายอย่ากระทำรูปเคารพสำหรับตัว หรือตั้งรูปแกะสลัก หรือเสาศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าทั้งหลายอย่าตั้งรูปศิลาแกะสลักไว้ในแผ่นดินของเจ้าเพื่อแก่การกราบไหว้ เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คำสารภาพประจำวัน- ฉันสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันพูดและฉันพูดว่าฉันได้รับพระพรในทุกวิถีทางวันนี้!
(มาระโก11:23)  “เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​พวก‍ท่าน​ว่า ถ้า​ใคร​สั่ง​ภูเขา​นี้​ว่า ‘จง​ลอย​ลง​ทะเล​ไป’ และ​ใจ​ไม่​สงสัย แต่​เชื่อ​ว่า​จะ​เป็น​ไป​ตาม​ที่​สั่ง​นั้น ก็​จะ​เป็น​ไป​ตาม​นั้น​จริงๆ”

- ฉันได้รับพระพร  เมื่อฉันเข้ามา  และได้รับพรเมื่อฉันออกไป

(เฉลยธรรมบัญญัติ 28:6) “ท่าน​จะ​รับ‍พระ‍พร​เมื่อ​ท่าน​เข้า‍มา และ​ท่าน​จะ​รับ‍พระ‍พร​เมื่อ​ท่าน​ออก​ไป”

- ขอบพระคุณพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า  เจ้านาย  ที่พระพรของพระองค์จะเข้ามาหาฉัน และตามฉันทันในวันนี้!

(เฉลยธรรมบัญญัติ 28:2) “พระ‍พร​เหล่า‍นี้​ทั้ง‍สิ้น​จะ​ลง‍มา​เหนือ​ท่าน​และ​ตาม​ทัน​ท่าน ถ้า​ท่าน​ฟัง​พระ‍สุร‌เสียง​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน”

- ฉันไดัรับความโปรดปรานจากคนทั้งหลาย  และมีการนัดหมายที่เป็นมาโดยพระเจ้าในวันนี้  

(สดุดี5:12)“ข้า‍แต่​พระ‍ยาห์‌เวห์ เพราะ​พระ‍องค์​ทรง​อวย‍พร​คน​ชอบ‍ธรรม
พระ‍องค์​ทรง​คุ้ม‍ครอง​พวก‍เขา​ไว้​ด้วย​ความ​โปรด‍ปราน​ประ‌ดุจ​โล่”