วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

On Sunday December 2014

On Sunday December 2014 Thaisong Church, Thailand.  นมัสการ ประจำวันอาทิตย์   เดือน ธันวาคม 2014 ณ .....  คจ.ไธสง บุรีรัมย์ ประเทศไทย




 พระ‍เจ้าทรงมีอำนาจเหนือ สรรพ‍สิ่ง 
(โดย ผู้เผยพระวจนะ ชินาดู เอเนคาว่า 6 ธันวาคม 2014)

                    (เอเฟซัส 4:6-7 THSV11) พระ‍เจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระ‍บิดาของทุก‍คน พระ‍องค์ทรงมีอำนาจเหนือ สรรพ‍สิ่ง ทรงทำการผ่าน สรรพ‍สิ่งและทรงอยู่ในทุก‍คน แต่ว่าพระ‍คุณนั้นประ‌ทานแก่เราแต่‍ละ‍คนตามขนาดที่พระ‍คริสต์ประ‌ทาน 
                   (Ephesians 4:6-7 NKJV) one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. But to each one of us grace was given according to the measure of Christ’s gift. 
                    ความหมาย คือ พระ‍เจ้าจะไม่ปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นเพราะ พระ‍เจ้าทรงมีอำนาจเหนือ สรรพ‍สิ่ง เช่น กรณีโยบ มารต้องขออนุญาตพระเจ้าก่อน พระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดขึ้น (ทั้งๆที่เป็นสิ่งไม่ดีสำหรับมนุษย์ ) แต่พระเจ้าบอกว่า อย่าฆ่าโยบ มารเคลื่อนไหว โจมตี แต่พระเจ้าดูตลอดเวลา บางครั้งพระเจ้าใช้มารซาตานด้วย เพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จและมนุษย์จะมองเห็นความดี ความรักของพระเจ้า เริ่มต้นอาจไม่ดี แต่สุดท้ายจะกลายเป็นดี สำหรับลูกของพระเจ้า

                     (ลูกา 4:13 THSV11) เมื่อมารทด‍ลองทุก‍อย่างจนหมดแล้ว จึงจากพระ‍องค์ไปจน‍กว่าจะถึงโอกาสเหมาะ 

                     (Luke 4:13 NKJV) Now when the devil had ended every temptation, he departed from Him until an opportune time. 

                      เมื่อถึงเวลา มารซาตานจากไปเพราะ ครบกำหนดเวลาที่พระเจ้าอนุญาตแล้ว ถ้าไม่ไปมารเจอพระเจ้าแน่นอน
                     (1 โครินธ์ 10:13 THSV11) ไม่‍มีการทด‍ลองใดๆ เกิด‍ขึ้นกับท่าน‍ทั้ง‍หลาย นอก‍เหนือการทด‍ลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระ‍เจ้าทรงซื่อ‍สัตย์ พระ‍องค์จะไม่ทรงให้พวก‍ท่านต้องถูกทด‍ลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทด‍ลอง พระ‍องค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวก‍ท่านจะมีกำลังทนได้ 
                     (I Corinthians 10:13 NKJV) No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. 
                     มารทดลอง(temptation) เพื่อทำร้าย ทำลาย คุณ
                      พระเจ้าทดสอบ(test) เพื่อให้รางวัล ถ้าสอบผ่าน ถ้าไม่ผ่านก็อยู่ที่เดิม แล้วก็ต้องสอบใหม่ครับ
                     ขณะที่มารซาตานกำลังทดลอง ขณะนั้นพระเจ้าอาจทดสอบคุณด้วย 
                     ความผิดพลาดของคุณระวังจะเอาข้าวทิ้ง เอาวัชพืชมาเก็บไว้ขึ้นกับสติปัญญา ฉะนั้น จึงจำเป็นที่ต้องอธิษฐานทุกวัน เพื่อขอสติปัญญาจากพระเจ้า

การชนะมาซาตาน
                     พวก‍เขาชนะมารด้วยพระ‍โลหิตของพระ‍เมษ‌โป‌ดก และด้วยคำพยานของพวก‍เขาเอง และพวก‍เขาไม่‍ได้รักตัวกลัวตาย (วิวรณ์ 12:11 THSV11)
1.พระ‍โลหิตของพระ‍เยซูคริสต์
2.คำพยานของพวก‍เขาเอง
3.ไม่‍ได้รักตัวกลัวตาย ถ้าคุณตายแล้ว คุณจะไม่กลัวะอไร? ((1 โครินธ์ 15:30-31:) 30 และเหตุไฉนข้าพเจ้าจึงต้องเผชิญกับภัยอันตรายตลอดเวลาเล่า 31ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย   ข้าพเจ้าขอยืนยัน   โดยอ้างความภูมิใจซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในท่านทั้งหลาย   โดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่า   ข้าพเจ้าตายทุกวัน )
                   (2 พงศ์กษัตริย์ 7:3-8 THSV11) มีคนโรค‍เรื้อนสี่คนอยู่ที่ทาง‍เข้าประตูเมือง พวก‍เขาพูดกันว่า “เราจะนั่งที่‍นี่จนตายทำไมเล่า? ถ้าเราพูดว่า ‘ให้เราเข้าไปในเมือง’ การกัน‌ดารอาหารก็อยู่ในเมือง และเราก็จะตายที่‍นั่น และถ้าเรานั่งที่‍นี่เราก็ตายเหมือน‍กัน ฉะนั้นจงมาเถิด ให้เราเข้าไปในค่ายของคนซี‌เรีย ถ้าเขาไว้ชีวิตของเรา เราก็จะรอด‍ตาย ถ้าเขาฆ่าเรา ก็ได้แต่ตายเท่า‍นั้นเอง” ดัง‍นั้นพวก‍เขาจึงลุก‍ขึ้นในเวลาโพล้‍เพล้ เพื่อจะไปยังค่ายของคนซี‌เรีย แต่เมื่อเขามาถึงริมค่ายของคนซี‌เรียแล้ว ดู‍สิ ไม่‍มีใครที่‍นั่นสักคน เพราะองค์‍เจ้า‍นาย ได้ทรงทำให้กอง‍ทัพของคนซี‌เรียได้‍ยินเสียงรถ‍รบ เสียงม้า และเสียงกอง‍ทัพใหญ่ เขาจึงพูดกันว่า “ดู‍สิ พระ‍ราชาแห่งอิสรา‌เอลได้จ้างบรร‌ดาพระ‍ราชาแห่งคนฮิต‌ไทต์ และบรร‌ดาพระ‍ราชาแห่งอียิปต์มารบกับเราแล้ว” เขาจึงลุก‍ขึ้นหนีไปในเวลาโพล้‍เพล้ และทิ้งเต็นท์ ม้า และลาของเขา ทิ้งค่ายไว้อย่างนั้นเอง และหนีเอาชีวิต‍รอด เมื่อคนโรค‍เรื้อนเหล่า‍นี้มาถึงริมค่าย เขาก็เข้าไปในเต็นท์หนึ่ง กินและดื่ม และขนเงิน ทอง‍คำ และเสื้อ‍ผ้าจากที่นั่นเอาไปซ่อนไว้ แล้วเขาก็กลับ‍มาเข้าไปในอีกเต็นท์หนึ่ง ขนเอาข้าว‍ของออกไปจากที่‍นั่นด้วยเอาไปซ่อนไว้ 
                   พระ‍องค์ทรงมีอำนาจเหนือ สรรพ‍สิ่ง ก็จริงแต่คุณต้องทำตามกติกา(หลักการ) ของพระเจ้า
1.อธิษฐาน นมัสการ สรรเสริญ อ่านพระวจนะ ทุกวัน 
2.ถวายถ้าอยากรวย
3.
                  บางอย่างเกิดเพราะพระเจ้าอนุญาต บางอย่างคุณอนุญาตเองแบบนี้พระเจ้าจะไม่ปกป้องคุณ

พระเจ้าทรงทำการผ่าน สรรพ‍สิ่ง (ปัญหาของคุณ พระเจ้ากำลังทำการผ่านปัญหานั้น)
                   (เอเฟซัส 1:11 THSV11) และในพระ‍คริสต์ นั้น เราก็ได้รับการทรงเลือกด้วย คือถูกกำ‌หนดไว้ล่วง‍หน้าตามพระเจตนา‌รมณ์ของพระ‍เจ้าผู้ทรงทำกิจทุก‍อย่างตามพระ‍ดำ‌ริแห่งพระ‍ทัยของพระ‍องค์ 
เช่น กรณีของโยเซฟถูกพี่ๆ ขาย 
                    ทุกคนหนีไม่พ้นยูดาส ที่จะทำให้คุณเป็นใหญ่ คุณไม่ต้องฆ่ายูดาสเพราะเดี๋ยวยูดาสจะฆ่าตัวเอง ไม่ต้องตกใจ เมื่อเจอความยากลำบาก ความยากลำบากจะช่วยให้คุณเป็นใหญ่ครับ
                    แต่ว่าพระ‍คุณนั้นประ‌ทานแก่เราแต่‍ละ‍คนตามขนาดที่พระ‍คริสต์ประ‌ทาน 
สิ่งที่พระเจ้าให้คุณทำ พระเจ้าจะมีพระคุณสำหรับคุณในสิ่งนั้น เป็นพระคุณของพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้น หรืองานนั้น
                  (สดุดี 84:11 THSV11) เพราะพระ‍ยาห์‌เวห์พระ‍เจ้าทรงเป็นดวง‍ตะ‌วันและเป็นโล่ พระ‍ยาห์‌เวห์ประ‌ทานความโปรด‍ปรานและเกียรติ พระ‍องค์มิ‍ได้ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้ จากบรร‌ดาผู้ที่ดำ‌เนินในความซื่อ‍สัตย์


วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สิบลด Ten Percent

ชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง โดยถวายสิบลดและของถวาย

A.คำจำกัดความ
            1.ในบทบัญญัติของพระเจ้า ต้องถวายหนึ่งในสิบของสัตว์เลี้ยงและผลผลิตจากดินรวมทั้งรายได้แด่พระเจ้า อันเป็นการยอมรับว่าพระเจ้าอวยพรเขา

            (
มาลาคี 3:10 THSV11) พระ‍ยาห์‌เวห์​จอม‍ทัพ​ตรัส​ว่า จง​นำ​ทศางค์​เต็ม​ขนาด​มา​ไว้​ใน​คลัง เพื่อ​ว่า​จะ​มี​อาหาร​ใน​นิ‌เวศ​ของ​เรา จง​ลอง‍ดู​เรา​ใน​เรื่อง​นี้​ว่า เรา​จะ​เปิด​หน้า‍ต่าง​ใน​ฟ้า‍สวรรค์​ให้​เจ้า และ​เท​พร​อย่าง​ล้น​ไหล​มา​ให้​เจ้า​หรือ​ไม่
            (
เลวีนิติ 27:30-33 THSV11) “ทศางค์ ​ทั้ง‍สิ้น​ที่​ได้​จาก​แผ่น‍ดิน​เป็น​พืช​ที่​ได้​จาก​แผ่น‍ดิน​ก็​ดี หรือ​ผล​จาก​ต้น‍ไม้​ก็​ดี เป็น​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์ เป็น​ของ‍ถวาย​ที่​บริ‌สุทธิ์​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ ถ้า​คน​ใด​ประ‌สงค์​จะ​ไถ่​ทศางค์​ส่วน​ใดๆ ของ​เขา เขา​ต้อง​เพิ่ม​อีก​หนึ่ง​ใน​ห้า​ของ​ทศางค์​นั้น และ​ทศางค์​ที่​มา​จาก​ฝูง‍โค หรือ​ฝูง‍แพะ‍แกะ คือ​สัตว์​หนึ่ง‍ใน‍สิบ​ตัว​ที่​ถูก​นับ​ด้วย​ไม้‍เท้า​ของ​ผู้‍เลี้ยง เป็น​สัตว์​บริ‌สุทธิ์​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ อย่า​ให้​คิด​ว่า​ดี​หรือ​ไม่‍ดี​และ​อย่า​ให้​เขา​สับ‍เปลี่ยน ถ้า​เขา​สับ‍เปลี่ยน ทั้ง​ตัว​ที่​นำ​มา​เปลี่ยน​และ​ตัว​ที่​ถูก​เปลี่ยน​จะ​เป็น​ของ​บริ‌สุทธิ์​ไถ่​ไม่‍ได้
            (
กันดารวิถี 18:21 THSV11) “และ​ดู‍สิ เรา​ให้​ทศางค์ ​ทั้ง‍หมด ใน​อิสรา‌เอล​แก่​คน​เลวี​เป็น​มรดก เป็น​ค่า​ตอบ‍แทน​งาน​ที่​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ทำ​อยู่ คือ​งาน​ที่​เต็นท์‍นัด‍พบ
            (
กันดารวิถี 18:26 THSV11) “ยิ่ง‍กว่า‍นั้น เจ้า​จง​กล่าว​แก่​คน​เลวี​ว่า เมื่อ​พวก‍เจ้า​รับ​ทศางค์​จาก​คน​อิสรา‌เอล ซึ่ง​เรา​ให้​แก่​พวก‍เจ้า​เป็น​มรดก​ของ​เจ้า​ที่​มา​จาก​พวก‍เขา​นั้น เจ้า​จง​นำ​ร้อย‍ละ‍สิบ​จาก​ทศางค์​นั้น​ถวาย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์​เป็น​เครื่อง‍ถวาย

            (เฉลยธรรมบัญญัติ 14:22-29 THSV11) “ท่าน​จง​ถวาย​ทศางค์ ​ของ​ผลิต‍ผล​จาก​พืช‍พันธุ์​ที่​ได้​ใน​นา​ของ​ท่าน​แต่​ละ​ปี ท่าน​จง​รับ‍ประ‌ทาน​ทศางค์​ที่​ได้​จาก​ข้าว เหล้า‍องุ่น และ​น้ำ‍มัน​ของ​ท่าน และ​ผล​รุ่น‍แรก​จาก​ฝูง‍โค​และ​ฝูง‍แพะ‍แกะ​ของ​ท่าน เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน​ใน​สถาน‍ที่​ซึ่ง​พระ‍องค์​ทรง​เลือก​ไว้ เพื่อ​ให้​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์​ประ‌ทับ​ที่‍นั่น​เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​เรียน‍รู้​ที่​จะ​ยำ‌เกรง​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน​เสมอ ถ้า​ระยะ‍ทาง​ไกล​เกิน‍ไป จน​ท่าน​ไม่​สามารถ​นำ​ทศางค์​มา​ได้ เพราะ​สถาน‍ที่​ซึ่ง​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน​ทรง​เลือก​เพื่อ​เป็น​ที่​สถาปนา​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์​นั้น​อยู่​ห่าง‍ไกล​จาก​ท่าน​เกิน‍ไป เมื่อ​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน​ทรง​อวย‍พร​แก่​ท่าน ท่าน​จง​ขาย​ของ​นั้น​เอา​เงิน​และ​ห่อ​เงิน​ถือ​ไว้ และ​ไป​ยัง​สถาน‍ที่​ซึ่ง​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน​ได้​ทรง​เลือก​ไว้ และ​เอา​เงิน​นั้น​ซื้อ​สิ่ง‍ใดๆ ที่​ท่าน​ปรารถ‌นา จะ​เป็น​โค แกะ หรือ​เหล้า‍องุ่น หรือ​สุรา และ​สิ่ง‍ใดๆ ที่​ท่าน​อยาก​รับ‍ประ‌ทาน และ​ท่าน​จง​รับ‍ประ‌ทาน​ที่‍นั่น​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน และ​จง​ยินดี​ทั้ง​ตัว​ท่าน​และ​ครอบ‍ครัว​ของ​ท่าน​ด้วย ห้าม​ทอด‍ทิ้ง​คน​เลวี​ซึ่ง​อยู่​ใน​เมือง​ของ​ท่าน เพราะ​เขา​ไม่‍มี​ส่วน​แบ่ง​หรือ​มรดก​กับ​ท่าน เมื่อ​ครบ​ทุก​สาม​ปี​ท่าน​จง​นำ​ทศางค์​ทั้ง‍หมด​จาก​พืช‍ผล​ที่​ได้​ใน​ปี​นั้น​มา​สะสม​ไว้​ใน​เมือง​ของ​ท่าน คน​เลวี เพราะ​เขา​ไม่‍มี​ส่วน‍แบ่ง​หรือ​มรดก​อย่าง​ท่าน และ​คน​ต่าง‍ด้าว​และ​ลูก‍กำ‌พร้า และ​แม่‍ม่าย ผู้​ซึ่ง​อยู่​ภาย‍ใน​เมือง​ของ​ท่าน จะ​ได้​มา​รับ‍ประ‌ทาน​อย่าง​อิ่ม‍หนำ เพื่อ​ว่า​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน​จะ​ทรง​อวย‍พร​แก่​บรร‌ดา​กิจ‍การ​ซึ่ง​มือ​ของ​ท่าน​ได้​ทำ​นั้น




            โดยพื้นฐานแล้วสิบลดจะถูกนำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการนมัสการและสนับสนุนปุโรหิต เพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์คนยากจน เด็กกำพร้าและหญิงม่าย พระเจ้าทรงถือว่าประชากรของพระองค์ต้องรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการทรัพยากร เวลา ความสามารถและโอกาส ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่พวกเขา ในการรับใช้พระเจ้า(กิจแห่งความเมตตากรุณา คำอธิษฐาน การถวาย ฯลฯ) ขณะที่อยู่บนโลกนี้ ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

           
2.หัวใจของสิบลดคือ การตระหนักว่า พระเจ้าเป็นเจ้าของ ทุกสิ่ง และพระเจ้าเพียงแต่ทรงบัญชาให้พวกเขาคืนสิ่งที่พระองค์ได้ประทานแก่พวกเขาก่อนสิ่งอื่นใด
            (
อพยพ 19:5 THSV11) ฉะนั้น ถ้า​พวก‍เจ้า​ฟัง​เสียง​เรา​จริงๆ และ​รักษา​พันธ‌สัญญา​ของ​เรา​ไว้ พวก‍เจ้า​จะ​เป็น​ของ​ล้ำ​ค่า​ของ​เรา​ที่​เรา​เลือก‍สรร​จาก​ท่าม‍กลาง​ชน‍ชาติ​ทั้ง‍ปวง เพราะ​แผ่น‍ดิน​ทั้ง‍สิ้น​เป็น​ของ​เรา
            (
สดุดี 24:1 THSV11) โลก​กับ​สรรพ‍สิ่ง​ใน​โลก​เป็น​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์ ทั้ง​พิภพ​กับ​บรร‌ดา​ผู้​ที่​อยู่​ใน​พิภพ​นั้น
            (
สดุดี 50:10-12 THSV11) เพราะ​สัตว์​ทุก​ตัว​ใน​ป่า​เป็น​ของ​เรา ทั้ง​สัตว์‍เลี้ยง​บน​ภูเขา​ตั้ง​พัน​ยอด เรา​รู้‍จัก​นก​แห่ง​ขุน‍เขา ​ทุก​ตัว และ​สัตว์​ใน​ท้อง‍ทุ่ง​เป็น​ของ​เรา ถ้า​เรา​หิว เรา​จะ​ไม่​บอก​เจ้า เพราะ​พิภพ​และ​สาร‌พัด​ที่​อยู่​ใน​นั้น​เป็น​ของ​เรา
            (
ฮักกัย 2:8 THSV11) เงิน​เป็น​ของ​เรา และ​ทอง​ก็​เป็น​ของ​เรา พระ‍ยาห์‌เวห์​จอม‍ทัพ​ตรัส​ดัง‍นี้​แหละ

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ และเป็นหนี้ทุกลมหายใจเข้าออกต่อพระองค์
            (ปฐมกาล 1:26-27 THSV11) แล้ว​พระ‍เจ้า​ตรัส​ว่า ให้​เรา​สร้าง​มนุษย์​ตาม​ฉายา​ของ​เรา ตาม​อย่าง​ของ​เรา ให้​ครอบ‍ครอง​ฝูง‍ปลา​ใน​ทะเล ฝูง‍นก​ใน​ท้อง‍ฟ้า​และ​ฝูง‍สัตว์‍ใช้‍งาน ให้​ปก‍ครอง​แผ่น‍ดิน‍โลก​ทั้ง‍หมด และ​สัตว์‍เลื้อย‍
คลาน​ทุก​ชนิด​บน​แผ่น‍ดิน​ทั้ง‍หมดพระ‍เจ้า​จึง​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ขึ้น​ตาม​พระ‍ฉายา​ของ​พระ‍องค์ ตาม​พระ‍ฉายา​ของ​พระ‍เจ้า​นั้น พระ‍องค์​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ขึ้น และ​ทรง​สร้าง​ให้​เป็น​ชาย​และ​หญิง
            (
กิจการ 17:28 THSV11) เพราะ‍ว่า เรา​มี​ชีวิต และ​ไหว‍ตัว และ​เป็น​อยู่​ใน​พระ‍องค์ตาม​ที่​กวี​บาง‍คน​ใน​พวก‍ท่าน​กล่าว​ว่า แท้‍จริง​เรา​เป็น​เชื้อ‍สาย​ของ​พระ‍องค์

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Family Camp 2014 Christian section 8

ค่ายครอบครัว คริสเตียน เขต 8 วันที่ 27-29 ตุลาคม 2014 ณ สถานอบรมคริสเตียน แป๊บติส พัทยา Family Camp 2014 Christian section 8

https://www.facebook.com/ludwingfranchise/info
http://ludwingfranchise.blogspot.com
http://slimmingfranchise.blogspot.com
http://christianproductcenter.blogspot.com
http://cancerpreventionable.blogspot.com
https://www.facebook.com/Thaisongchurch



On Sunday November 2014

On Sunday November 2014 Thaisong Church, Thailand.  นมัสการ ประจำวันอาทิตย์   เดือน พฤศจิกายน 2014 ณ คจ.ไธสง บุรีรัมย์ ประเทศไทย

https://www.facebook.com/ludwingfranchiseinter/
http://ludwingfranchise.blogspot.com
http://slimmingfranchise.blogspot.com
http://christianproductcenter.blogspot.com
http://cancerpreventionable.blogspot.com
https://www.facebook.com/Thaisongchurch



วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เอ‌ลี‌ยาห์ชนะ

เอ‌ลี‌ยาห์ชนะที่ ภูเขาคาร‌เมล
(1 พงศ์กษัตริย์ 18:16-17 THSV11) โอ‌บา‌ดีห์จึงไปเฝ้าอา‌หับและทูลพระ‍องค์ อา‌หับก็เสด็จไปพบเอ‌ลี‌ยาห์ และต่อ‍มา เมื่ออา‌หับทอด‍พระ‍เนตรเห็นเอ‌ลี‌ยาห์ อา‌หับก็ตรัสกับท่านว่า เจ้านี่เองหรือ? ผู้ทำความลำ‌บากให้อิสรา‌เอล
(
1 พงศ์กษัตริย์ 18:17 THSV11) เมื่ออา‌หับทอด‍พระ‍เนตรเห็นเอ‌ลี‌ยาห์ อา‌หับก็ตรัสกับท่านว่า เจ้านี่เองหรือ? ผู้ทำความลำ‌บากให้อิสรา‌เอล”  เชื่อมโยง
            (
โยชูวา 7:25 THSV11) และโย‌ชู‌วากล่าวว่า ทำไมท่านจึงนำความทุกข์‍ยากมาให้พวก‍เรา? พระ‍ยาห์‌เวห์จะทรงนำความทุกข์‍ยากมาถึงท่านในวัน‍นี้แล้วอิสรา‌เอลทั้ง‍หมดจึงเอาหินขว้างเขาให้ตาย เผาพวก‍เขาด้วยไฟ และขว้างพวก‍เขาด้วยก้อน‍หิน
            (
1 ซามูเอล 14:29 THSV11) แล้วโย‌นา‌ธานจึงกล่าวว่า บิดาของข้าทำให้แผ่น‍ดินลำ‌บาก ดู‍ซิ ว่าตาของข้าสว่างเพราะข้าได้รับ‍ประ‌ทานน้ำ‍ผึ้งนี้เพียงนิด‍เดียว
            (
1 พงศ์กษัตริย์ 21:20 THSV11) อา‌หับตรัสกับเอ‌ลี‌ยาห์ว่า โอ ศัตรูของเรา เจ้าพบเราเข้าแล้วหรือ?” ท่านทูลตอบว่าข้า‍พระ‍บาทพบฝ่า‍พระ‍บาทเข้าแล้ว เพราะว่าฝ่า‍พระ‍บาทยอมขายพระ‍องค์เข้าทำสิ่งชั่วในสาย‍พระ‍เนตรพระ‍ยาห์‌เวห์
            (
เยเรมีย์ 38:4 THSV11) และบรร‌ดาเจ้า‍นายจึงทูลกษัตริย์ว่า ขอทรงประ‌หารชายคนนี้เสีย เพราะเขาทำให้มือของทหารซึ่งเหลืออยู่ในเมืองนี้อ่อนลง ทั้งมือของประ‌ชา‍ชนทั้ง‍หมดด้วย โดยพูดถ้อย‍คำเช่น‍นี้แก่พวก‍เขา เพราะว่าชายคนนี้ไม่‍ได้แสวง‍หาสวัสดิ‌ภาพแก่ชน‍ชาตินี้ แต่หาความหายนะ
 
(1 พงศ์กษัตริย์ 18:18 THSV11) และท่านจึงทูลว่า ข้า‍พระ‍บาทไม่‍ได้ทำความลำ‌บากแก่อิสรา‌เอล แต่ฝ่า‍พระ‍บาทและราช‌วงศ์บิดาของฝ่า‍พระ‍บาทต่าง‍หากได้ทรงกระ‌ทำ เพราะพวกฝ่า‍พระ‍บาทได้ทอด‍ทิ้งพระ‍บัญญัติของพระ‍ยาห์‌เวห์ และติด‍ตามบรร‌ดาพระ‍บา‌อัล
           เอ‌ลี‌ยาห์=เป็นแม่แบบของผู้เผยพระวจนะ ต้นแบบผู้บุกเบิกทางของพระเยซูคริสต์
(
มาลาคี 4:5-6 THSV11) “นี่‍แน่ะ เราจะส่งเอ‌ลี‌ยาห์ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ มายังเจ้าก่อนวันแห่งพระ‍ยาห์‌เวห์ คือวัน‍ที่ใหญ่ยิ่งและน่า‍สะ‌พรึง‍กลัวจะมาถึง และท่านผู้‍นั้นจะทำให้จิต‍ใจของพ่อหันไปหาลูก และจิต‍ใจของลูกหันไปหาพ่อ ไม่อย่างนั้น เราจะมาโจม‍ตีแผ่น‍ดินนั้นด้วยคำสาป‍แช่ง
(
ลูกา 1:17 THSV11) เขาจะนำ‍หน้าพระ‍องค์ด้วยจิต‍วิญ‌ญาณและฤทธิ์‍เดชของเอ‌ลี‌ยาห์ ให้พ่อกลับ‍คืน‍ดีกับลูก และให้คนดื้อ‍ด้านกลับได้ปัญญาของคนชอบ‍ธรรม เพื่อจัด‍เตรียมชน‍ชาติหนึ่งไว้ให้พร้อมสำหรับองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า
            1.เป็นคนของพระเจ้าอย่างแท้จริง ไม่พูดเอาใจมนุษย์ รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ เผยตามพระเจ้า
(
1 พงศ์กษัตริย์ 17:24 THSV11) และหญิงนั้นพูดกับเอ‌ลี‌ยาห์ว่า ตอน‍นี้ดิฉันทราบแล้วว่าท่านเป็นคนของพระ‍เจ้า และพระ‍วจนะของพระ‍ยาห์‌เวห์จากปากของท่านเป็นความจริง
(
กาลาเทีย 1:10 THSV11) บัด‍นี้ข้าพ‌เจ้ากำลังแสวง‍หาการยอม‍รับจากมนุษย์หรือจากพระ‍เจ้า? ข้าพ‌เจ้าอุตส่าห์เอา‍ใจมนุษย์หรือ? ถ้าข้าพ‌เจ้ากำลังเอา‍ใจมนุษย์อยู่ ข้าพ‌เจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระ‍คริสต์
(
1 เธสะโลนิกา 2:4 THSV11) แต่ว่าพระ‍เจ้าทรงเห็น‍ชอบที่จะมอบข่าว‍ประ‌เสริฐไว้กับเรา เราจึงประ‌กาศไป ไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอ‍ใจของมนุษย์ แต่ให้เป็นที่พอ‍พระ‍ทัยของพระ‍เจ้า ผู้ทรงชัน‌สูตรใจเรา
            2.ได้รับการทรงเรียกให้ยืนหยัดเพื่อพระเจ้าเที่ยงแท้ ยุคนี้ก็เช่นกันผู้เชื่อในพระคริสต์ได้รับการทรงเรียกให้ยืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐ ต่อต้านการบิดเบือน ต่อต้านการอลุ่มอล่วย ต่อต้านการเสื่อมโทรม