วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

พี่เลี้ยง(ผู้วางแผนการรบ)

(https://www.facebook.com/khummatchima/videos/1413169235381758/)

(https://www.facebook.com/khummatchima/videos/1413169235381758/)
ชัยชนะไม่เคยได้มาด้วยความบังเอิญ แต่เราต้องต่อสู้โดยพึ่งพระเจ้าให้ได้ชัยชนะนั้น
เงิน ในครอบครัว ใครเป็นเจ้าของ (ปฐก. 2:24 เพราะ​เหตุ​นั้น​ผู้​ชาย​จะ​ละ​จาก​บิดา​มารดา​ของ​เขา​ไป​ผูก​พัน​อยู่​กับ​ภรรยา และ​เขา​ทั้ง​สอง​จะ​เป็น​เนื้อ​เดียว​กัน
มธ. 19:5 และ​ตรัส​ว่า‘เพราะ​เหตุ​นี้ ผู้​ชาย​จะ​ละ​บิดา​มารดา​ไป​ผูก​พัน​อยู่​กับ​ภรรยา และ​เขา​ทั้ง​สอง​จะ​เป็น​เนื้อ​เดียว​กัน’
มก. 10:8 และ​เขา​ทั้ง​สอง​จะ​เป็น​เนื้อ​เดียว​กัน  ดัง​นั้น​พวก​เขา​จะ​ไม่​เป็น​สอง​อีก​ต่อ​ไป แต่​เป็น​เนื้อ​เดียว​กัน
1คร. 6:16 ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ​ว่า​คน​ที่​ผูก​พัน​กับ​หญิง​โสเภณี​ก็​เป็น​ร่าง​กาย​เดียว​กับ​นาง? เพราะ​ว่า​มี​คำ​กล่าว​ไว้​ว่า “เขา​ทั้ง​สอง​จะ​เป็น​เนื้อ​เดียว​กัน”
อฟ. 5:31 “เพราะ​เหตุ​นี้​เอง ผู้ชาย​จะ​ละ​บิดา​มาร​ดา​ไป​ผูก​พัน​อยู่​กับ​ภรร​ยา และ​เขา​ทั้ง​สอง​จะ​เป็น​เนื้อ​เดียว​กัน” )
คำว่า “ขอคิดดูก่อน ดูก่อน มีความหมายว่าอะไร? ) yes or no
ไปคริสตจักร เพื่ออะไร? นมัสการพระเจ้า หรือมีแรงจูงใจอะไร?
(ฉธบ. 6:5 ท่าน​จง​รัก​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​และ​สุด​กำลัง​ของ​ท่าน
ฉธบ. 10:12 “และ​บัด​นี้ คน​อิส​รา​เอล พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​มี​พระ​ประ​สงค์​อะไร​จาก​ท่าน? นอก​จาก​ให้​ยำ​เกรง​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน ให้​ดำเนิน​ตาม​ทาง​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์ ให้​รัก​พระ​องค์ ให้​ปรน​นิบัติ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​ของ​ท่าน
ฉธบ. 11:13 “ถ้า​ท่าน​จะ​ตั้งใจ​เชื่อ​ฟัง​ตาม​บัญ​ญัติ​ของ​ข้าพ​เจ้า​ซึ่ง​ข้าพ​เจ้า​บัญชา​ท่าน​ไว้​ใน​วัน​นี้ ให้​รัก​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​และ​ปรน​นิบัติ​พระ​องค์​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​ของ​ท่าน
ฉธบ. 26:16 “วัน​นี้​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ทรง​บัญชา​ท่าน​ให้​ทำ​ตาม​กฎ​เกณฑ์​และ​กฎ​หมาย​เหล่า​นี้ ฉะนั้น​ท่าน​จง​ระวัง​ที่​จะ​ทำ​ตาม​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​ของ​ท่าน
ฉธบ. 30:2 และ​ท่าน​ก็​หัน​กลับ​มา​หา​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน ทั้ง​ตัว​ท่าน​และ​ลูก​หลาน​ของ​ท่าน และ​เชื่อ​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระ​องค์​ใน​ทุก​สิ่ง​ทุก​อย่าง​ซึ่ง​ข้าพ​เจ้า​ได้​บัญชา​ท่าน​ใน​วัน​นี้​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​ของ​ท่าน
ฉธบ. 30:6 แล้ว​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​จะ​ประ​ทาน​ใจ​เชื่อ​ฟัง​แก่​ท่าน​และ​แก่​บุตร​หลาน​ของ​ท่าน เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​รัก​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​ของ​ท่าน เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​ได้
ฉธบ. 30:10 ถ้า​ท่าน​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน โดย​รักษา​พระ​บัญ​ญัติ​และ​กฎ​เกณฑ์​ของ​พระ​องค์ ซึ่ง​จารึก​ไว้​ใน​หนัง​สือ​แห่ง​ธรรม​บัญ​ญัติ​นี้ ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​หัน​กลับ​มา​หา​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​ของ​ท่าน
ยชว. 22:5 เพียง​แต่​จง​ระวัง​ให้​มาก​ที่​จะ​ปฏิ​บัติ​ตาม​พระ​บัญ​ญัติ และ​กฎ​หมาย​ซึ่ง​โมเสส​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​บัญชา​ท่าน​ไว้ คือ​ให้​รัก​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน และ​ดำ​เนิน​ใน​พระ​มรรคา​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์ และ​รัก​ษา​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์ และ​ยึด​มั่น​อยู่​กับ​พระ​องค์ และ​ปรน​นิบัติ​พระ​องค์​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​ของ​ท่าน”
1พกษ. 2:4 เพื่อ​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​สถา​ปนา​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์ ซึ่ง​พระ​องค์​ตรัส​เกี่ยว​กับ​เรา​ว่า ‘ถ้า​ลูก​หลาน​ของ​เจ้า​ระมัด​ระวัง​ที่​จะ​ดำเนิน​ใน​ทาง​ของ​เขา​ต่อ​หน้า​เรา ด้วย​ความ​ซื่อ​สัตย์ ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​ของ​เขา​แล้ว เจ้า​จะ​ไม่​ขาด​ทา​ยาท​ที่​จะ​นั่ง​บน​บัล​ลังก์​ของ​อิส​รา​เอล’
1พกษ. 8:48 ถ้า​เขา​ทั้ง​หลาย​กลับ​มา​หา​พระ​องค์​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ ใน​แผ่น​ดิน​แห่ง​ศัตรู​ผู้​จับ​เขา​ไป​เป็น​เชลย และ​อธิษ​ฐาน​ต่อ​พระ​องค์​ตรง​ไปยัง​แผ่น​ดิน ซึ่ง​พระ​องค์​ประ​ทาน​แก่​บรรพ​บุรุษ​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย คือ​เมือง​ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​เลือก​สรร​ไว้ และ​พระ​นิเวศ​ซึ่ง​ข้า​พระ​องค์​ได้​สร้าง​ไว้​เพื่อ​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​แล้ว
2พกษ. 23:3 พระ​ราชา​ทรง​ยืน​ข้าง​เสา และ​ทรง​ทำ​พันธ​สัญญา​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​ยาห์​เวห์ ว่า​จะ​ดำ​เนิน​ตาม​พระ​ยาห์​เวห์ และ​จะ​รัก​ษา​พระ​บัญ​ญัติ พระ​โอ​วาท และ​กฎ​เกณฑ์​ของ​พระ​องค์ ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ จะ​สถาปนา​ถ้อย​คำ​ของ​พันธ​สัญญา​นี้​ที่​เขียน​ไว้​ใน​หนัง​สือ​นี้ แล้ว​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​หมด​ก็​เข้า​ร่วม​ใน​พันธ​สัญญา​นั้น
2พกษ. 23:25 ก่อน​พระ​องค์​ก็​ไม่​มี​พระ​ราชา​องค์​ใด​เหมือน​พระ​องค์ ผู้​หัน​กลับ​มา​หา​พระ​ยาห์​เวห์​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​และ​ด้วย​สุด​กำ​ลัง​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ​ทั้ง​สิ้น​ของ​โม​เสส หลัง​พระ​องค์​ก็​ไม่​มี​พระ​ราชา​องค์​ใด​ขึ้น​มา​เหมือน​พระ​องค์
2พศด. 6:38 ถ้า​เขา​ทั้ง​หลาย​กลับ​มา​หา​พระ​องค์​ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​ของ​เขา ใน​แผ่น​ดิน​ที่​เขา​ไป​เป็น​เชลย ที่​ซึ่ง​พวก​เขา​ถูก​จับ​ไป​เป็น​เชลย และ​อธิษ​ฐาน​ต่อ​พระ​องค์​ตรง​ต่อ​แผ่น​ดิน ซึ่ง​พระ​องค์​ประ​ทาน​แก่​บรรพ​บุรุษ​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย คือ​เมือง​ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​เลือก​สรร​ไว้ และ​พระ​นิเวศ​ซึ่ง​ข้า​พระ​องค์​ได้​สร้าง​ไว้​เพื่อ​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์
2พศด. 15:12 และ​เขา​ทั้ง​หลาย​ทำ​พันธ​สัญ​ญา​ที่​จะ​แสวง​หา​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​แห่ง​บรรพ​บุรุษ​ของ​เขา ด้วย​สุด​จิต​สุด​ใจ​ของ​พวก​เขา
ฉธบ. 28:1 “ถ้า​ท่าน​ตั้ง​ใจ​เชื่อ​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน และ​ระวัง​ที่​จะ​ทำ​ตาม​พระ​บัญ​ญัติ​ทั้ง​สิ้น​ของ​พระ​องค์​ซึ่ง​ข้าพ​เจ้า​บัญชา​ท่าน​ใน​วัน​นี้ พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​จะ​ทรง​ตั้ง​ท่าน​ไว้​ให้​สูง​กว่า​บรรดา​ประ​ชา​ชาติ​ทั่ว​โลก
ฉธบ. 28:2 พระ​พร​เหล่า​นี้​ทั้ง​สิ้น​จะ​ลง​มา​เหนือ​ท่าน​และ​ตาม​ทัน​ท่าน ถ้า​ท่าน​ฟัง​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน
ฉธบ. 28:3 ท่าน​จะ​รับ​พระ​พร​ใน​เมือง ท่าน​จะ​รับ​พระ​พร​ใน​ทุ่ง​นา
ฉธบ. 28:4 พงศ์​พันธุ์​ของ​ตัว​ท่าน​เอง ผล​แห่ง​พื้น​ดิน​ของ​ท่าน​และ​พันธุ์​แห่ง​สัตว์​ของ​ท่าน​จะ​รับ​พระ​พร คือ​ลูก​อ่อน​ของ​ฝูง​โค​ของ​ท่าน ลูก​อ่อน​ของ​ฝูง​แพะ​แกะ​ของ​ท่าน
ฉธบ. 28:5 กระ​จาด​ของ​ท่าน​และ​ราง​นวด​แป้ง​ของ​ท่าน​จะ​รับ​พระ​พร
ฉธบ. 28:6 ท่าน​จะ​รับ​พระพร​เมื่อ​ท่าน​เข้า​มา และ​ท่าน​จะ​รับ​พระพร​เมื่อ​ท่าน​ออก​ไป
ฉธบ. 28:7 “พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​ทำ​ให้​ศัตรู​ผู้​ลุก​ขึ้น​ต่อ​สู้​ท่าน​พ่าย​แพ้​แก่​ท่าน เขา​จะ​ออก​มา​ต่อ​สู้​ท่าน​ทาง​เดียว และ​หนี​จาก​ท่าน​เจ็ด​ทาง
ฉธบ. 28:8 พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​บัญชา​พระ​พร​ให้​แก่​ฉาง​ของ​ท่าน และ​ทุก​สิ่ง​ที่​มือ​ท่าน​ทำ และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​อวย​พร​ท่าน​ใน​แผ่น​ดิน​ซึ่ง​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ประ​ทาน​แก่​ท่าน
ฉธบ. 28:9 พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​ตั้ง​ท่าน​ให้​เป็น​ชน​ชาติ​บริ​สุทธิ์​แด่​พระ​องค์ ดัง​ที่​พระ​องค์​ทรง​ปฏิ​ญาณ​แก่​ท่าน​แล้ว ถ้า​ท่าน​รักษา​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน และ​ดำเนิน​ใน​พระ​มรร​คา​ของ​พระ​องค์
ฉธบ. 28:10 และ​ชนชาติ​ทั้ง​หลาย​ใน​โลก​จะ​เห็น​ว่า​เขา​เรียก​ท่าน​ตาม​พระ​นาม​พระ​ยาห์​เวห์ และ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​เกรง​กลัว​ท่าน
ฉธบ. 28:11 พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​ทำ​ให้​ท่าน​อุดม​สม​บูรณ์​ไป​ด้วย​พงศ์​พันธุ์​ของ​ตัว​ท่าน​เอง พันธุ์​ของ​ฝูง​สัตว์​ของ​ท่าน​และ​ผล​แห่ง​พื้น​ดิน​ของ​ท่าน ใน​แผ่น​ดิน​ซึ่ง​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​ปฏิ​ญาณ​แก่​บรรพ​บุรุษ​ของ​ท่าน​ว่า​จะ​ประ​ทาน​แก่​ท่าน
ฉธบ. 28:12 พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​เปิด​คลัง​ฟ้า​สวรรค์​อัน​ดี​ของ​พระ​องค์​ประ​ทาน​ฝน​แก่​แผ่น​ดิน​ของ​ท่าน​ตาม​ฤดู​กาล และ​ทรง​อวย​พร​แก่​งาน​แห่ง​มือ​ของ​ท่าน และ​ท่าน​จะ​ให้​หลาย​ประ​ชา​ชาติ​ขอ​ยืม แต่​ท่าน​จะ​ไม่​ขอ​ยืม
ฉธบ. 28:13 ถ้า​ท่าน​เชื่อ​ฟัง​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน ซึ่ง​ข้าพ​เจ้า​บัญชา​ท่าน​ใน​วัน​นี้ และ​ระวัง​ที่​จะ​ทำ​ตาม พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​ทำ​ให้​ท่าน​เป็น​หัว​ไม่​ใช่​เป็น​หาง ทำ​ให้​สูง​ขึ้น​เท่า​นั้น​ไม่​ใช่​ให้​ต่ำ​ลง
อสย. 58:14 แล้ว​เจ้า​จะ​ปีติ​ยินดี​ใน​พระ​ยาห์​เวห์ และ​เรา​จะ​ให้​เจ้า​ขึ้น​ขี่​อยู่​บน​ที่​สูง​ของ​แผ่น​ดิน​โลก และ​เรา​จะ​เลี้ยง​เจ้า​ด้วย​มร​ดก​ของ​ยา​โคบ​บิดา​ของ​เจ้า เพราะ​โอษฐ์​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​ได้​ตรัส​แล้ว
อพย. 20:6 แต่​แสดง​ความ​รัก​มั่น​คง​ต่อ​คน​ที่​รัก​เรา และ​รักษา​บัญ​ญัติ​ของ​เรา​จน​ถึง​นับ​พัน​ชั่ว​อายุ​คน
ฉธบ. 5:10 แต่​แสดง​ความ​รัก​มั่น​คง​ต่อ​คน​ที่​รัก​เรา และ​รักษา​บัญ​ญัติ​ของ​เรา​จน​ถึง​นับ​พัน​ชั่ว​อายุ​คน
ฉธบ. 7:9 ฉะนั้น​จง​ทราบ​เถิด​ว่า พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​เป็น​พระ​เจ้า เป็น​พระ​เจ้า​ซื่อ​สัตย์​ผู้​ทรง​รักษา​พันธ​สัญ​ญา​และ​ความ​รัก​มั่น​คง ต่อ​บรรดา​ผู้​ที่​รัก​พระ​องค์​และ​รักษา​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์​ถึง​พัน​ชั่ว​อายุ​คน
1พศด. 16:15 จง​จดจำ​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์​อยู่​เป็น​นิตย์ คือ​พระ​วจนะ​ที่​พระ​องค์​ทรง​บัญชา​ไว้​ตลอด​หนึ่ง​พัน​ชั่ว​อายุ​คน
สดด. 105:8 พระ​องค์​ทรง​ระลึก​ถึง​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์​อยู่​เป็น​นิตย์ คือ​พระ​วจนะ​ที่​พระ​องค์​ทรง​บัญ​ชา​ไว้​ตลอด​หนึ่ง​พัน​ชั่ว​อายุ​คน)
อะไร คือ ครอบครัว แบ่งปัน รับรู้ ร่วมมือ ชนะด้วยกัน (อฟ. 5:21 จง​ยอม​เชื่อ​ฟัง​กัน​และ​กัน​เนื่อง​ด้วย​ความ​ยำ​เกรง​พระ​คริสต์
อฟ. 5:22 ส่วน​ภรร​ยา​จง​ยอม​เชื่อ​ฟัง​สามี​ของ​ตน เหมือน​ยอม​เชื่อ​ฟัง​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า
อฟ. 5:23 เพราะ​ว่า​สามี​เป็น​ศีรษะ​ของ​ภรร​ยา เหมือน​พระ​คริสต์​ทรง​เป็น​ศีรษะ​ของ​คริสต​จักร​ซึ่ง​เป็น​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์ โดย​พระ​องค์​เป็น​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด
อฟ. 5:24 คริสต​จักร​ยอม​เชื่อ​ฟัง​พระ​คริสต์​อย่าง​ไร ภรร​ยา​ก็​ควร​ยอม​เชื่อ​ฟัง​สามี​ทุก​ประ​การ​อย่าง​นั้น
อฟ. 5:25 ส่วน​สามี​ก็​จง​รัก​ภรร​ยา​ของ​ตน เหมือน​พระ​คริสต์​ทรง​รัก​คริสต​จักร และ​ประ​ทาน​พระ​องค์​เอง​เพื่อ​คริสต​จักร
อฟ. 5:26 เพื่อ​จะ​ทำ​ให้​คริสต​จักร​บริ​สุทธิ์​โดย​การ​ชำระ​ด้วย​น้ำ​และ​พระ​วจนะ
อฟ. 5:27 เพื่อ​พระ​องค์​จะ​ได้​คริสต​จักร​ที่​มี​ศักดิ์​ศรี ไม่​มี​ด่าง​พร้อย ริ้ว​รอย หรือ​มล​ทิน​ใดๆ เลย แต่​บริ​สุทธิ์​ปราศ​จาก​ตำ​หนิ
อฟ. 5:28 ใน​ทำ​นอง​เดียว​กัน สามี​ต้อง​รัก​ภรร​ยา​ของ​ตน​เหมือน​รัก​ร่าง​กาย​ของ​ตัว​เอง คน​ที่​รัก​ภรร​ยา​ของ​ตัว​เอง​ก็​รัก​ตัว​เอง​ด้วย
อฟ. 5:29 เพราะ​ว่า​ไม่​มี​ใคร​เกลียด​ชัง​กาย​ของ​ตน​เอง มี​แต่​เลี้ยง​ดู​และ​ทะนุ​ถนอม เหมือน​ที่​พระ​คริสต์​ทรง​ทำ​แก่​คริสต​จักร
อฟ. 5:30 เพราะ​ว่า​เรา​เป็น​อวัยวะ​ของ​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์
อฟ. 5:31 “เพราะ​เหตุ​นี้​เอง ผู้ชาย​จะ​ละ​บิดา​มาร​ดา​ไป​ผูก​พัน​อยู่​กับ​ภรร​ยา และ​เขา​ทั้ง​สอง​จะ​เป็น​เนื้อ​เดียว​กัน”
อฟ. 5:32 ความ​ล้ำ​ลึก​ใน​เรื่อง​นี้​สำ​คัญ และ​ข้าพ​เจ้า​เข้า​ใจ​ว่า​หมาย​ถึง​พระ​คริสต์​และ​คริสต​จักร
อฟ. 5:33 อย่าง​ไร​ก็​ดี พวก​ท่าน​แต่​ละ​คน​จง​รัก​ภรรยา​ของ​ตน​เหมือน​รัก​ตัว​เอง และ​ภรร​ยา​ก็​จง​ยำ​เกรง​สามี
1ปต. 3:7 พวก​ท่าน​ที่​เป็น​สามี​ก็​เช่น​กัน จง​อยู่​กิน​กับ​ภรร​ยา​ด้วย​ความ​เข้า​ใจ ใน​ฐานะ​ที่​เธอ​เป็น​เพศ​ที่​อ่อน​แอ​กว่า และ​จง​ให้​เกียรติ​เธอ​ใน​ฐานะ​ที่​เป็น​ทา​ยาท​ร่วม​รับ​ชีวิต​อัน​เป็น​พระ​คุณ เพื่อ​คำ​อธิษ​ฐาน​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ไม่ถูก​ขัด​ขวาง)
อะไรเป็นสิ่งเตือนใจ ในการดำเนินชีวิต และครอบครัว อยู่ในมือใคร? (1พศด. 29:12 ทั้ง​ความ​มั่ง​คั่ง​และ​เกียรติ​มา​จาก​พระ​องค์ และ​พระ​องค์​ทรง​ครอบ​ครอง​อยู่​เหนือ​ทุก​สิ่ง ฤทธิ์​อำ​นาจ​และ​ฤทธา​นุภาพ​อยู่​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์ และ​อยู่​ที่​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์​ที่​จะ​ทรง​กระ​ทำ​ให้​ใหญ่​ยิ่ง​และ​ประ​ทาน​กำ​ลัง​แก่​คน​ทั้ง​ปวง)
ประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต พระเจ้าให้มาเพื่ออะไร? เพื่อช่วยผู้อื่นได้ไหม?
ปัญหาเกิดขึ้น โทษใครดี
คุณเลือกพี่เลี้ยง(ผู้วางแผนการรบ)แบบไหน?
พระเจ้ากับอาชีพการงาน ไปด้วยกันกับชีวิตเราแบบไหน? (มธ. 6:33 แต่​พวก​ท่าน​จง​แสวง​หา​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้งปวง​นี้​ให้)
การดำเนินชีวิต ที่บริสุทธิ์ ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า แต่งงาน ปี มีลูก ขวบ
การอธิษฐานส่วนตัว ในครอบครัว (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRz_G6HuDg2AKnMtaU-LhuYXLpF0Oa682Me-4TNngEtZ-DDekEOm97dowSZmqS_CWV3aYSiKiiRAxIM/pub)
ความเชื่อสายกลาง อุ่น ร้อน เย็น เสียเวลา หรือไม่? (วว. 3:15 “เรา​รู้​จัก​ความ​ประ​พฤติ​ของ​เจ้า คือ​ว่า​เจ้า​ไม่​เย็น​และ​ไม่​ร้อน เรา​อยาก​ให้​เจ้า​เย็น​หรือ​ร้อน
วว. 3:16 เพราะ​ว่า​เจ้า​เป็น​แต่​อุ่นๆ ไม่​ร้อน​และ​ไม่​เย็น เรา​จะ​คาย​เจ้า​ออก​จาก​ปาก​ของ​เรา
มธ. 11:12 และ​ตั้ง​แต่​สมัย​ยอห์น​ผู้​ให้​บัพ​ติศ​มา​ถึง​ทุก​วัน​นี้ แผ่น​ดิน​สวรรค์​ก็​ถูก​โจม​ตี​อย่าง​รุน​แรง และ​พวก​ที่​รุน​แรง​พยา​ยาม​ชิง​เอา​ให้​ได้)
ถ้ามีสักอย่างในชีวิตคุณที่อยากให้มันดีขึ้น คืออะไร?
อะไรคือชัยชนะ ในครอบครัว
ห้องสงคราม ห้องเฝ้าเดี่ยว วิธีการอธิษฐาน (นำทุกเรื่องราวในชีวิตมาทูลต่อพระเจ้า) ยรม. 33:3 ‘จง​ทูล​เรา และ​เรา​จะ​ตอบ​เจ้า และ​จะ​บอก​สิ่ง​ยิ่ง​ใหญ่​ที่​ซ่อน​อยู่ ซึ่ง​เจ้า​ไม่​รู้​นั้น​แก่​เจ้า’
ให้และใช้เวลากับพระเจ้า เท่าไร เพื่อใคร อะไร? (มก. 14:37 เมื่อ​เสด็จ​กลับ​มา พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​พวก​สา​วก​นอน​หลับ​อยู่ จึง​ตรัส​กับ​เป​โตร​ว่า “ซีโมน​เอ๋ย ท่าน​ยัง​นอน​หลับ​หรือ? จะ​เฝ้า​อยู่​สัก​ชั่ว​โมง​เดียว​ไม่​ได้​หรือ?)
มองเห็นศักยภาพในคน ที่คุณจะช่วย/สร้าง เขา พี่เลี้ยง(ผู้วางแผนการรบ) คือผู้ที่ปลุกศักยภาพหรือของประทานในแต่ละคน (รม. 11:29 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ทรง​เปลี่ยน​พระ​ทัย ใน​การ​ที่​ได้​ทรง​ให้​ของ​ประ​ทาน​และ​ใน​การ​ทรง​เรียก
รม. 12:6 และ​เรา​ทุก​คน​มี​ของ​ประ​ทาน​ต่าง​กัน ตาม​พระ​คุณ​ที่​ประ​ทาน​แก่​เรา คือ​ถ้า​ของ​ประ​ทาน​เป็น​การ​เผย​พระ​วจนะ ก็​จง​เผย​ตาม​กำ​ลัง​ของ​ความ​เชื่อ
1คร. 1:7 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​ไม่​ได้​ขาด​ของ​ประ​ทาน​เลย ใน​ขณะ​ที่​ท่าน​รอ​คอย​การ​ปรา​กฏ​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา
1คร. 7:7 ข้าพ​เจ้า​ต้อง​การ​ให้​ทุก​คน​เป็น​เหมือน​ข้าพ​เจ้า แต่​ว่า​แต่​ละ​คน​ก็​ได้​รับ​ของ​ประ​ทาน​ของ​ตัว​เอง​จาก​พระ​เจ้า คน​หนึ่ง​ได้​รับ​อย่าง​นี้ และ​อีก​คน​หนึ่ง​ได้​รับ​อย่าง​นั้น
วิธีในการสร้างคน ไม่กดดัน? แต่ละคนไม่เหมือนกัน (1คร. 12:28 พระ​เจ้า​ทรง​ตั้ง​บาง​คน​ไว้​ใน​คริสต​จักร คือ​หนึ่ง บรร​ดา​อัคร​ทูต สอง บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ สาม บรร​ดา​อา​จารย์ ต่อ​จาก​นั้น ผู้​ทำ​การ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ต่อ​จาก​นั้น ของ​ประ​ทาน​ใน​การ​รัก​ษา​โรค พวก​ที่​ให้​ความ​ช่วย​เหลือ พวก​ผู้นำ​และ​พวก​ที่​รู้​ภา​ษา​แปลกๆ)
คำพูด คำว่ารัก สิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำ การสนใจจริงๆ เราต้อง? (สนใจตัวเองมากไปหรือเปล่า?) สภษ. 29:19 สัก​แต่​ใช้​คำ​พูด​เท่า​นั้น​จะ​สั่ง​สอน​คน​รับ​ใช้​ไม่​ได้ เพราะ​แม้​เขา​จะ​เข้า​ใจ แต่​เขา​ก็​ไม่​เชื่อฟัง
ทัศนคติ และหน้าที่ของเราต่อสามี ภรรยา ลูกๆ (อธิษฐานเผื่อสามี ภรรยา คู่สมรส ลูกๆ ในครอบครัวของคุณ) ใช้เวลากับพระเจ้า ปัญหาทุกปัญหานำมาทูลต่อพระเจ้า วางใจพระเจ้า ทำตามถ้อยคำของพระเจ้า ต่อสู้อย่างถูกวิธีด้วยอาวุธที่เหมาะสม  ดีกว่าใช้เวลาทะเลาะกัน )
มองหาศัตรูที่แท้จริง ให้พบ ให้รู้จัก แล้วต่อสู้ให้ถูกต้อง (การต่อสู้อย่างถูกต้องด้วยอาวุธที่เหมาะสม)
หน้าที่ พี่เลี้ยง(ผู้วางแผนการรบ) ควรรู้จักน้องเลี้ยง ยึดหลักของพระเจ้า
สถานที่ หรือหัวใจ ที่สำคัญในการทำสงคราม และพบพระเจ้า
ญาติ พี่ น้อง กับ ครอบครัว (สามี ภรรยา ลูก)
เงิน สันติสุข มโนธรรม ควรยึดควรมีอะไร? (สดด. 19:10 น่า​ปรารถ​นา​มาก​กว่า​ทอง​คำ ยิ่ง​กว่า​ทอง​บริ​สุทธิ์​มาก​นัก หวาน​ยิ่ง​กว่า​น้ำ​ผึ้ง ที่​หยด​ลง​จาก​รวง
สดด. 119:127 เพราะ​ฉะนั้น​ข้า​พระ​องค์​รัก​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​องค์ ยิ่ง​กว่า​ทอง​คำ ยิ่ง​กว่า​ทอง​บริ​สุทธิ์
1ปต. 1:7 เพื่อ​การ​ทด​สอบ​ความ​เชื่อ​ของ​พวก​ท่าน (อัน​ล้ำค่า​ยิ่ง​กว่า​ทอง​คำ ที่​แม้​ว่า​จะ​เสื่อม​สลาย​ไป​ได้​ก็​ยัง​ถูก​ทด​สอบ​ด้วย​ไฟ) จะ​นำ​ไป​สู่​การ​สรร​เสริญ ศักดิ์​ศรี และ​เกียรติ ใน​เวลา​ที่​พระ​เยซู​คริสต์​จะ​เสด็จ​มา​ปรา​กฏ )
ปัญหา ในครอบครัว การรักษาและดำเนินชีวิต ส่วนตัวและครอบครัว
พี่เลี้ยง(ผู้วางแผนการรบ) สมควรเสียสละ ยืนหยัด ต่อสู้ โดยความเชื่อ เพื่อให้เขาได้เรียนรู้เรื่องความเชื่อ สิทธิอำนาจ (ไม่เพียงพูด ควรลงมือทำ)
พระเจ้ารักเขา เรารักเขา? แต่ละคนสมควรได้รับพระคุณ? จากพระเจ้าหรือไม่? ถ้าเราไม่อภัยให้เขา เราจะให้ใคร ต้องอภัยให้เขาและเรา (โรม 3:23 THSV11 เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า เอเฟซัส 1:7 (THSV11) ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า ยอห์น 3:16 '“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ ' มัทธิว 6:14-15 '“เพราะว่าถ้าพวกท่านให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านด้วย แต่ถ้าพวกท่านไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกัน '

สดุดี 22:4 (THSV11) บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจในพระองค์ เขาทั้งหลายวางใจ และพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นภัย

สดุดี 22:5 (THSV11) พวกเขาร้องทูล พระองค์ก็ทรงช่วยเขาให้รอด เขาวางใจในพระองค์ เขาจึงไม่อับอาย ‭‭ยอห์น‬ ‭10:10‬ ‭TNCV‬‬ “ขโมยนั้นมาเพียงเพื่อลัก ฆ่า และทำลาย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะมีชีวิตและมีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์”

มัทธิว 6:6 'ส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่าน '

โรม 8:37 (THSV11) แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย

เพื่อนที่แสนดี ส่งข่าวแบบไหน? เราเผชิญปัญหานั้น อย่างไร? เราจะต้องการ อ้อนวอนพระเจ้าตอนไหน?
อะไร? คือศัตรูที่แท้จริง ถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่เราจะลุกขึ้นต่อสู้ บอกและพึ่งพระเจ้า เผื่อทุกคน ใช้เวลา และรอคอยพระเจ้า (ช่วยลูกอีกครั้ง ให้ลูกรักเขา และให้เขารักลูก)
ใช้พระวจนะในการอธิษฐาน เช่น
‭‭ยอห์น‬ ‭10:10‬ ‭TNCV‬‬ “ขโมยนั้นมาเพียงเพื่อลัก ฆ่า และทำลาย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะมีชีวิตและมีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์”
‭‭ยากอบ‬ ‭4:7‬ ‭TNCV‬‬ “ดังนั้นแล้วท่านจงยอมจำนนต่อพระเจ้า จงยืนหยัดต่อสู้กับมารและมันจะหนีไปจากท่าน”
‭‭ลูกา‬ ‭10:19‬ ‭TNCV‬‬ “เราให้สิทธิอำนาจแก่พวกท่านที่จะเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และที่จะพิชิตฤทธิ์อำนาจทั้งปวงของศัตรู ไม่มีสิ่งใดจะทำอันตรายพวกท่านได้”
ฯลฯ
ความสุขแท้จริงคุณอยู่ที่พระเจ้า ไม่ใช่อะไร อื่น
ถ้าคุณต่อสู้กับมาร  เมื่อชนะมารแล้วปัญหาจะถูกแก้ไข
ให้เราทำในสิ่งที่เราควรทำ คือต้องการพระเจ้า พึ่งพระเจ้า ดำเนินชีวิต ตามน้ำพระทัยพระเจ้า (อย่าต่อสู้พระเจ้า แต่ให้เข้าหา และพึ่งพระเจ้า ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าจะดีกับคุณเอง)
เมื่อเราทำ คนอื่นที่ใกล้ชิดเราจะทำด้วย ลูก สามี ภรรยา
เมื่อเขาผิดพลาดอภัย ให้โอกาส ไม่โทษคนอื่น ไม่โทษตัวเอง แต่ต้องร่วมมือกันสู้กับมาร แล้วชนะด้วยกัน
การอธิษฐานด้วยกันในครอบครัว พิเศษ? มากๆ (สดด. 133:1 ดู​เถิด เป็น​การ​ดี​และ​น่า​ชื่น​ใจ​มาก​สัก​เท่า​ใด ที่​พี่​น้อง​อาศัย​อยู่​ด้วย​กัน​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว
รม. 12:16 จง​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน อย่า​ใฝ่​สูง แต่​ยอม​สมา​คม​กับ​คน​ต่ำ​ต้อย อย่า​ถือ​ว่า​ตัว​ฉลาด
รม. 15:5 ขอ​พระ​เจ้า​ผู้​เป็น​แหล่ง​ความ​ทร​หด​อด​ทน​และ​การ​หนุน​ใจ ทรง​ช่วย​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​โดย​พระ​เยซู​คริสต์
1คร. 1:10 พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพ​เจ้า​วิง​วอน​ท่าน​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้าของ​เรา ขอ​ให้​ปรอง​ดอง​กัน อย่า​มี​ความ​แตก​แยก​ใน​พวก​ท่าน แต่​ขอ​ให้​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ใน​ความ​คิด​และ​ความ​เห็น
2คร. 13:11 สุด​ท้าย​นี้ พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ขอ​ลา​ก่อน จง​กลับ​สู่​สภาพ​ดี​ดังเดิม จง​ฟัง​คำ​ขอ​ร้อง​ของ​ข้าพ​เจ้า จง​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน จง​อยู่​ร่วม​กัน​อย่าง​สันติ และ​พระ​เจ้า​แห่ง​ความ​รัก​และ​สันติ​สุข​จะ​สถิต​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย
อฟ. 4:3 จง​พยา​ยาม​รักษา​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ที่​มา​จาก​พระ​วิญ​ญาณ​นั้น โดย​มี​สันติ​ภาพ​เป็น​เครื่อง​ผูก​พัน
อฟ. 4:13 จน​กว่า​เรา​ทุก​คน​จะ​บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ใน​ความ​เชื่อ​และ​ใน​ความ​รู้​ถึง​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​ผู้​ใหญ่ คือ​โต​เต็ม​ถึง​ขนาด​ความ​บริ​บูรณ์​ของ​พระ​คริสต์
ฟป. 1:27 ขอ​เพียง​ให้​พวก​ท่าน​ดำ​เนิน​ชีวิต​สม​กับ​ข่าว​ประ​เสริฐ​ของ​พระ​คริสต์ เพื่อ​ที่​ว่า​ไม่​ว่า​ข้าพ​เจ้า​จะ​มา​หา​และ​ได้​เห็น​หน้า​ท่าน หรือ​ไม่​มา​หา ข้าพ​เจ้า​ก็​จะ​ได้​ยิน​ข่าว​เกี่ยว​กับ​พวก​ท่าน​ว่า ท่าน​ยืน​หยัด​มั่น​คง​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน ร่วม​กัน​สู้​ด้วย​จิตใจ​เดียว​กันเพื่อ​ความ​เชื่อ​ที่​มา​จาก​ข่าว​ประ​เสริฐ
1ปต. 3:8 ใน​ที่​สุด​นี้ ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน เห็น​อก​เห็น​ใจ​กัน รัก​กัน​ฉัน​พี่​น้อง มี​จิต​ใจ​อ่อน​โยน​และ​ถ่อมตัว)
การช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่น ที่ดีที่สุด คือ ช่วยให้เราและเขากลับมาหาและพบพระเจ้า (1 โครินธ์ 10:26 'เพราะ “แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในโลกนั้นเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า” ')
พี่เลี้ยง(ผู้วางแผนการรบ) นอกจากจะสร้างผู้อื่นให้มีชัยชนะแล้ว ยังสร้างผู้อื่นให้เป็นพี่เลี้ยงที่จะสร้างคนรุ่น ต่อๆไปด้วย ขอให้ทุกคนที่พระเจ้าส่งมาพบเรา นั้นเป็นคำตอบจากพระเจ้าที่เราอธิษฐานกับพระองค์ และที่เราจะร่วมกับพระองค์ในการสร้างอาณาจักรของพระองค์ต่อๆไป
(รม. 5:11 ไม่​ใช่​เพียง​เท่า​นั้น เรา​ยัง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​พระ​เจ้า โดย​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา ผู้​ทรง​เป็น​เหตุ​ให้​เรา​กลับ​คืน​ดี​กับ​พระ​เจ้า
รม. 11:15 เพราะ​ว่า​ถ้า​การ​ที่​พวก​อิส​รา​เอล​ถูก​ทอด​ทิ้ง เป็น​เหตุ​ให้​คน​ทั้ง​โลก​กลับ​คืน​ดี​กับ​พระ​เจ้า การ​ที่​พระ​องค์​ทรง​รับ​เขา​กลับ​มา​อีก​นั้น ก็​เป็น​เหมือน​กับ​ว่า​เขา​ได้​ตาย​ไป​แล้ว​และ​กลับ​เป็น​ขึ้น​ใหม่
2คร. 5:20 เพราะ​ฉะนั้น​เรา​จึง​เป็น​ทูต​ของ​พระ​คริสต์​โดย​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​ขอ​ร้อง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ผ่าน​ทาง​เรา เรา​จึง​วิง​วอน​ท่าน​ใน​นาม​ของ​พระ​คริสต์​ให้​คืน​ดี​กับ​พระ​เจ้า
อฟ. 2:16 และ​ทำ​ให้​ทั้ง​สอง​ฝ่าย​คืน​ดี​กับ​พระ​เจ้า​เป็น​กาย​เดียว​โดย​ทาง​กาง​เขน จึง​เป็น​เหตุ​ให้​การ​เป็น​ศัตรู​กัน​หมด​สิ้น​ไป)

อย่าลืมชมยอดเยี่ยมภาพยนตร์ (https://www.facebook.com/khummatchima/videos/1413169235381758/)

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

G12-พลิกอิสาณ

G12-พลิกอิสาณ
คริสตจักรในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนหนึ่ง รับนิมิตร G12
G12-พลิกอิสาณ-1
G12-พลิกอิสาณ-2
G12-พลิกอิสาณ-3
G12-พลิกอิสาณ-4
G12-พลิกอิสาณ-5
G12-พลิกอิสาณ-6
G12-พลิกอิสาณ-7
G12-พลิกอิสาณ-8
G12-พลิกอิสาณ-9

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วันแห่งความรัก วาเลนไทน์ (Valentine’s Day)

                         14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก วันที่ทุกคนจะมอบความรักให้กันและกันเป็นพิเศษ ในปีนี้ 2559 วันวาเลนไทน์ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ วันนี้ ขอนำประวัติ ความเป็นมาของวันวาเลนไทน์ ที่จะถึงนี้มาฝากกันครับ มีมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน ซึ่งในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ จะเป็นวันเฉลิมฉลองของจูโน่ซึ่ง เป็นราชินีแห่งเหล่าเทพและเทพธิดาของโรมัน ชาวโรมันรู้จักเธอในนามของเทพธิดา แห่งอิสตรีและการแต่งงาน และในวันถัดมาคือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ก็จะเป็นวันเริ่มต้นงานเลี้ยงของเด็กหนุ่มและเด็กสาว ต่อมาใน รัชสมัยจักรพรรดิคลอดิอัส ที่ 2 (Emperor Claudius II) แห่งกรุงโรม ที่มีกษัตริย์ ใจคอดุร้ายและทรงนิยม การทำสงครามนองเลือด และทรงห้ามการจัดพิธีหมั้นและแต่งงานกันในโรมโดยเด็ดขาด
โดยขณะนั้นมีนักบุญรูปหนึ่งชื่อว่า “เซนต์วาเลนไทน์” หรือ “วาเลนตินัส” ซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงโรม ได้ร่วมมือกับ เซนต์มาริอัส จัดพิธีแต่งงานให้กับ ชาวคริสต์หลายคู่ด้วยความปรารถนาดีของท่านนี้เอง จึงทำให้เขาถูกตัดสินประหารชีวิตโดยเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิตเซนต์วาเลนไทน์ ได้ตกหลุมรักหญิงสาวที่เป็นลูกสาวของผู้คุมที่ชื่อว่า “จูเลีย” ซึ่งได้มาเยี่ยมเขาระหว่างที่ถูกคุมขัง ในคืนก่อนที่วาเลนไทน์จะถูกประหารชีวิตนั้น เขาได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายถึงจูเลีย อันเป็นที่รัก โดยลงท้ายว่า “From Your Valentine
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 270 (วันวาเลนไทน์) หรือ พ.ศ.813 ราว 1,738 ปี หลังจากนั้นศพของเขาได้ถูกเก็บไว้ที่ โบสถ์พราซีเดส (Praxedes) ณ กรุงโรม ซึ่ง จูเลีย ได้ปลูกต้นอามันต์ หรืออัลมอลต์สีชมพู ไว้ใกล้หลุมศพของเซนต์วาเลนไทน์ หรือ วาเลนตินัส แด่ผู้เป็นที่รักของเธอ โดยในทุกวันนี้ ต้นอามันต์สีชมพู ได้เป็นตัวแทนแห่งรักนิรันดรและมิตรภาพ อันสวยงาม และคำนี้ก็เป็นคำที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

On Sunday January 2016

On Sunday January 2016  Thaisong Church, Buriram, Thailand.  นมัสการ ประจำวันอาทิตย์   เดือน  มกราคม  2016 ณ .....  คจ.ไธสง บุรีรัมย์ ประเทศไทย
https://shop.line.me/app/shop/end?shopId=149932
http://www.ludwingbestfranchise.com/
https://shop.line.me/app/shop/end?shopId=152526
https://www.facebook.com/thaisongchurch
http://slimmingfranchise.blogspot.com/
http://zionitbusiness.blogspot.com
http://fashionsandbaby.blogspot.com
http://top1000products.blogspot.com
http://consumerhomeappliances.blogspot.com/
https://www.facebook.com/ludwingfranchiseinter
http://cancerpreventionable.blogspot.com/
http://ludwingfranchise.blogspot.com/
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://thaisongchurch.blogspot.com/


น้ำพระทัยพระเจ้า, คู่ครอง, การเลือกคู่ครอง, คู่สมรส, คู่พระพร, คู่อุปถัมภ์
เรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้า มี 3 ประเด็น ตามที่ผู้เผยพระวจนะ แนะนำ
1.เป็นน้ำพระทัยที่สมบูรณ์ 
2. เป็นน้ำพระทัยที่ไม่สมบูรณ์  (แต่ก็ไม่สมบูรณ์เหมือนชื่อ)
3.ไม่ใช่น้ำพระทัย