วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สถานีวิทยุชุมชน “พลังชีวิต” ( Power For Life )

สถานีวิทยุชุมชน  พลังชีวิต” ( Power For Life )
                ศาสนาจารย์สำรวย   สิมศิริวัฒน์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรเมืองบุรีรัมย์ ได้ส่ง ศาสนาจารย์อนิรุทธิ์   แพไธสง และ อาจารย์มนัสเส   แพไธสง (ภรรยา) มาบุกเบิกคริสตจักรไธสง (คจ.ลูก) ที่
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง 65 กิโลเมตร เวลานั้นมีผู้เชื่อจากอำเภอพุทไธสงที่มาร่วมนมัสการที่คริสตจักรเมืองบุรีรัมย์  6 คน
                ในวันที่ 6 มีนาคม 1996 คริสตจักรไธสงจึงก่อตั้งขึ้นจากสมาชิก 6 คน กับครอบครัวศิษยาภิบาลรวมเป็น 8 คน ด้วยนิมิตที่พระเจ้าให้คริสตจักรไธสงที่จะประกาศในระยะทางรัศมี 60 กิโลเมตรรอบอำเภอพุทไธสง ซึ่งมีประชากรร่วมแสนคนจึงต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรับใช้

                ปัจจุบันสื่อวิทยุชุมชนมีผู้ฟังเป็นจำนวนมาก คริสตจักรไธสงจึงได้มองเห็นคุณค่าความสำคัญของสื่อวิทยุชุมชนที่สามารถเป็นเครื่องมือในงานพันธกิจรับใช้พระเจ้าในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังผู้คนที่อาศัยในบริเวณที่คลื่นวิทยุส่งไปถึง จึงจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนขึ้น ชื่อสถานี “พลังชีวิต” ( Power For Life ) ระบบ FM ความถี่ 106.75 MHz โดยได้เริ่มออกอากาศส่งกระจายเสียงมาตั้งแต่ วันที่       เดือน      ปี           โดยได้เปิดทำการออกอากาศระหว่างสัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์  ออกอากาศตั้งแต่เวลา  05.00 น. – 19.00 น. ตลอดเวลาที่ผ่านมาคริสตจักรไธสงได้เห็นถึงประโยชน์หรือผลที่เกิดจากสถานีวิทยุ “พลังชีวิต” แห่งนี้มากพอสมควร เช่น พี่น้องสมาชิกในคริสตจักรไธสงรวมถึงคริสเตียนที่เป็นสมาชิกคริสตจักรอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ที่ฟังรายการของสถานีได้ต่างกล่าวว่าได้รับประโยชน์มากจากการฟังรายการวิทยุ  อีกทั้งเสียงสะท้อนจากคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนหลายคนที่ได้ฟังและพูดให้เราฟังว่า “เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ที่มีความแปลกใหม่ที่พวกเขาไม่เคยฟังมาก่อน”  และประเภทของรายการของสถานีวิทยุ “พลังชีวิต” ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ฟังอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการเป็นเครื่องมือการทำพันธกิจการรับใช้ของคริสตจักร ทั้งต่อการประกาศข่าวประเสริฐ การติดตามผลเลี้ยงดู และประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียงต่อไป


สัมภาษณ์ผู้ฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น