วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คำสารภาพประจำวัน- ฉันสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันพูดและฉันพูดว่าฉันได้รับพระพรในทุกวิถีทางวันนี้!
(มาระโก11:23)  “เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​พวก‍ท่าน​ว่า ถ้า​ใคร​สั่ง​ภูเขา​นี้​ว่า ‘จง​ลอย​ลง​ทะเล​ไป’ และ​ใจ​ไม่​สงสัย แต่​เชื่อ​ว่า​จะ​เป็น​ไป​ตาม​ที่​สั่ง​นั้น ก็​จะ​เป็น​ไป​ตาม​นั้น​จริงๆ”

- ฉันได้รับพระพร  เมื่อฉันเข้ามา  และได้รับพรเมื่อฉันออกไป

(เฉลยธรรมบัญญัติ 28:6) “ท่าน​จะ​รับ‍พระ‍พร​เมื่อ​ท่าน​เข้า‍มา และ​ท่าน​จะ​รับ‍พระ‍พร​เมื่อ​ท่าน​ออก​ไป”

- ขอบพระคุณพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า  เจ้านาย  ที่พระพรของพระองค์จะเข้ามาหาฉัน และตามฉันทันในวันนี้!

(เฉลยธรรมบัญญัติ 28:2) “พระ‍พร​เหล่า‍นี้​ทั้ง‍สิ้น​จะ​ลง‍มา​เหนือ​ท่าน​และ​ตาม​ทัน​ท่าน ถ้า​ท่าน​ฟัง​พระ‍สุร‌เสียง​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​ท่าน”

- ฉันไดัรับความโปรดปรานจากคนทั้งหลาย  และมีการนัดหมายที่เป็นมาโดยพระเจ้าในวันนี้  

(สดุดี5:12)“ข้า‍แต่​พระ‍ยาห์‌เวห์ เพราะ​พระ‍องค์​ทรง​อวย‍พร​คน​ชอบ‍ธรรม
พระ‍องค์​ทรง​คุ้ม‍ครอง​พวก‍เขา​ไว้​ด้วย​ความ​โปรด‍ปราน​ประ‌ดุจ​โล่”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น