วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เกิดผล

2 เปโตร 1:8: ถ้าท่านทั้งหลายเพียบพร้อมด้วยของประทานเหล่านี้แล้ว   ก็จะกระทำให้ท่านเกิดประโยชน์   และเกิดผลที่ได้ซาบซึ้งในพระเยซูคริสตเจ้าของเรา
ฮีบรู 13:21: โดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์นั้น   ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีทุกสิ่งที่ดี   เพื่อจะได้ปฏิบัติตามพระทัยพระองค์   และทรงทำงานในท่านทั้งหลาย   ให้เกิดผลเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์   โดยพระเยซูคริสต์   ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์   อาเมน  
โคโลสี 1:6: ซึ่งแผ่แพร่มาถึงท่าน   ดั่งที่กำลังเกิดผลและทวีขึ้นทั่วโลก   เช่นเดียวกับที่กำลังเป็นอยู่ในตัวท่านทั้งหลายด้วย   ตั้งแต่วันที่ท่านได้ยินและเข้าใจในพระคุณของพระเจ้าตามความจริง
โคโลสี 1:10: เพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า   และทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์   ให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง   และจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้า
1 โครินธ์ 16:9: เพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวาง   น่าจะเกิดผล   ทั้งคนขัดขวางก็มีเป็นอันมากด้วย  
โรม 7:4: เช่นนั้นแหละ   พี่น้องทั้งหลาย   ท่านทั้งหลายได้ตายจากธรรมบัญญัติทางพระกายของพระคริสต์   เพื่อท่านจะตกเป็นของผู้อื่น   คือของพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้ว   เพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้า
โรม 8:28: เรารู้ว่า   พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง   คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์
ยอห์น 12:24: เราบอกความจริงแก่ท่านว่า   ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไป   ก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียว   แต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้ว   ก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก
ยอห์น 15:4: จงเข้าสนิทอยู่ในเรา   และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน   แขนงจะออกผลเองไม่ได้   นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด   ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้   นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น
ยอห์น 15:5: เราเป็นเถาองุ่น   ท่านทั้งหลายเป็นแขนง   ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา   ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก   เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย
ยอห์น 15:8: พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมาก   ท่านก็เป็นสาวกของเรา
ยอห์น 15:16: ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา   แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย   และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล   และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่   เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา   พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น