วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เอ‌ลี‌ยาห์ชนะ

เอ‌ลี‌ยาห์ชนะที่ ภูเขาคาร‌เมล
(1 พงศ์กษัตริย์ 18:16-17 THSV11) โอ‌บา‌ดีห์จึงไปเฝ้าอา‌หับและทูลพระ‍องค์ อา‌หับก็เสด็จไปพบเอ‌ลี‌ยาห์ และต่อ‍มา เมื่ออา‌หับทอด‍พระ‍เนตรเห็นเอ‌ลี‌ยาห์ อา‌หับก็ตรัสกับท่านว่า เจ้านี่เองหรือ? ผู้ทำความลำ‌บากให้อิสรา‌เอล
(
1 พงศ์กษัตริย์ 18:17 THSV11) เมื่ออา‌หับทอด‍พระ‍เนตรเห็นเอ‌ลี‌ยาห์ อา‌หับก็ตรัสกับท่านว่า เจ้านี่เองหรือ? ผู้ทำความลำ‌บากให้อิสรา‌เอล”  เชื่อมโยง
            (
โยชูวา 7:25 THSV11) และโย‌ชู‌วากล่าวว่า ทำไมท่านจึงนำความทุกข์‍ยากมาให้พวก‍เรา? พระ‍ยาห์‌เวห์จะทรงนำความทุกข์‍ยากมาถึงท่านในวัน‍นี้แล้วอิสรา‌เอลทั้ง‍หมดจึงเอาหินขว้างเขาให้ตาย เผาพวก‍เขาด้วยไฟ และขว้างพวก‍เขาด้วยก้อน‍หิน
            (
1 ซามูเอล 14:29 THSV11) แล้วโย‌นา‌ธานจึงกล่าวว่า บิดาของข้าทำให้แผ่น‍ดินลำ‌บาก ดู‍ซิ ว่าตาของข้าสว่างเพราะข้าได้รับ‍ประ‌ทานน้ำ‍ผึ้งนี้เพียงนิด‍เดียว
            (
1 พงศ์กษัตริย์ 21:20 THSV11) อา‌หับตรัสกับเอ‌ลี‌ยาห์ว่า โอ ศัตรูของเรา เจ้าพบเราเข้าแล้วหรือ?” ท่านทูลตอบว่าข้า‍พระ‍บาทพบฝ่า‍พระ‍บาทเข้าแล้ว เพราะว่าฝ่า‍พระ‍บาทยอมขายพระ‍องค์เข้าทำสิ่งชั่วในสาย‍พระ‍เนตรพระ‍ยาห์‌เวห์
            (
เยเรมีย์ 38:4 THSV11) และบรร‌ดาเจ้า‍นายจึงทูลกษัตริย์ว่า ขอทรงประ‌หารชายคนนี้เสีย เพราะเขาทำให้มือของทหารซึ่งเหลืออยู่ในเมืองนี้อ่อนลง ทั้งมือของประ‌ชา‍ชนทั้ง‍หมดด้วย โดยพูดถ้อย‍คำเช่น‍นี้แก่พวก‍เขา เพราะว่าชายคนนี้ไม่‍ได้แสวง‍หาสวัสดิ‌ภาพแก่ชน‍ชาตินี้ แต่หาความหายนะ
 
(1 พงศ์กษัตริย์ 18:18 THSV11) และท่านจึงทูลว่า ข้า‍พระ‍บาทไม่‍ได้ทำความลำ‌บากแก่อิสรา‌เอล แต่ฝ่า‍พระ‍บาทและราช‌วงศ์บิดาของฝ่า‍พระ‍บาทต่าง‍หากได้ทรงกระ‌ทำ เพราะพวกฝ่า‍พระ‍บาทได้ทอด‍ทิ้งพระ‍บัญญัติของพระ‍ยาห์‌เวห์ และติด‍ตามบรร‌ดาพระ‍บา‌อัล
           เอ‌ลี‌ยาห์=เป็นแม่แบบของผู้เผยพระวจนะ ต้นแบบผู้บุกเบิกทางของพระเยซูคริสต์
(
มาลาคี 4:5-6 THSV11) “นี่‍แน่ะ เราจะส่งเอ‌ลี‌ยาห์ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ มายังเจ้าก่อนวันแห่งพระ‍ยาห์‌เวห์ คือวัน‍ที่ใหญ่ยิ่งและน่า‍สะ‌พรึง‍กลัวจะมาถึง และท่านผู้‍นั้นจะทำให้จิต‍ใจของพ่อหันไปหาลูก และจิต‍ใจของลูกหันไปหาพ่อ ไม่อย่างนั้น เราจะมาโจม‍ตีแผ่น‍ดินนั้นด้วยคำสาป‍แช่ง
(
ลูกา 1:17 THSV11) เขาจะนำ‍หน้าพระ‍องค์ด้วยจิต‍วิญ‌ญาณและฤทธิ์‍เดชของเอ‌ลี‌ยาห์ ให้พ่อกลับ‍คืน‍ดีกับลูก และให้คนดื้อ‍ด้านกลับได้ปัญญาของคนชอบ‍ธรรม เพื่อจัด‍เตรียมชน‍ชาติหนึ่งไว้ให้พร้อมสำหรับองค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า
            1.เป็นคนของพระเจ้าอย่างแท้จริง ไม่พูดเอาใจมนุษย์ รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ เผยตามพระเจ้า
(
1 พงศ์กษัตริย์ 17:24 THSV11) และหญิงนั้นพูดกับเอ‌ลี‌ยาห์ว่า ตอน‍นี้ดิฉันทราบแล้วว่าท่านเป็นคนของพระ‍เจ้า และพระ‍วจนะของพระ‍ยาห์‌เวห์จากปากของท่านเป็นความจริง
(
กาลาเทีย 1:10 THSV11) บัด‍นี้ข้าพ‌เจ้ากำลังแสวง‍หาการยอม‍รับจากมนุษย์หรือจากพระ‍เจ้า? ข้าพ‌เจ้าอุตส่าห์เอา‍ใจมนุษย์หรือ? ถ้าข้าพ‌เจ้ากำลังเอา‍ใจมนุษย์อยู่ ข้าพ‌เจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระ‍คริสต์
(
1 เธสะโลนิกา 2:4 THSV11) แต่ว่าพระ‍เจ้าทรงเห็น‍ชอบที่จะมอบข่าว‍ประ‌เสริฐไว้กับเรา เราจึงประ‌กาศไป ไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอ‍ใจของมนุษย์ แต่ให้เป็นที่พอ‍พระ‍ทัยของพระ‍เจ้า ผู้ทรงชัน‌สูตรใจเรา
            2.ได้รับการทรงเรียกให้ยืนหยัดเพื่อพระเจ้าเที่ยงแท้ ยุคนี้ก็เช่นกันผู้เชื่อในพระคริสต์ได้รับการทรงเรียกให้ยืนหยัดเพื่อข่าวประเสริฐ ต่อต้านการบิดเบือน ต่อต้านการอลุ่มอล่วย ต่อต้านการเสื่อมโทรม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น