วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

On Sunday December 2014

On Sunday December 2014 Thaisong Church, Thailand.  นมัสการ ประจำวันอาทิตย์   เดือน ธันวาคม 2014 ณ .....  คจ.ไธสง บุรีรัมย์ ประเทศไทย
 พระ‍เจ้าทรงมีอำนาจเหนือ สรรพ‍สิ่ง 
(โดย ผู้เผยพระวจนะ ชินาดู เอเนคาว่า 6 ธันวาคม 2014)

                    (เอเฟซัส 4:6-7 THSV11) พระ‍เจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระ‍บิดาของทุก‍คน พระ‍องค์ทรงมีอำนาจเหนือ สรรพ‍สิ่ง ทรงทำการผ่าน สรรพ‍สิ่งและทรงอยู่ในทุก‍คน แต่ว่าพระ‍คุณนั้นประ‌ทานแก่เราแต่‍ละ‍คนตามขนาดที่พระ‍คริสต์ประ‌ทาน 
                   (Ephesians 4:6-7 NKJV) one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. But to each one of us grace was given according to the measure of Christ’s gift. 
                    ความหมาย คือ พระ‍เจ้าจะไม่ปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นเพราะ พระ‍เจ้าทรงมีอำนาจเหนือ สรรพ‍สิ่ง เช่น กรณีโยบ มารต้องขออนุญาตพระเจ้าก่อน พระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดขึ้น (ทั้งๆที่เป็นสิ่งไม่ดีสำหรับมนุษย์ ) แต่พระเจ้าบอกว่า อย่าฆ่าโยบ มารเคลื่อนไหว โจมตี แต่พระเจ้าดูตลอดเวลา บางครั้งพระเจ้าใช้มารซาตานด้วย เพื่อให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จและมนุษย์จะมองเห็นความดี ความรักของพระเจ้า เริ่มต้นอาจไม่ดี แต่สุดท้ายจะกลายเป็นดี สำหรับลูกของพระเจ้า

                     (ลูกา 4:13 THSV11) เมื่อมารทด‍ลองทุก‍อย่างจนหมดแล้ว จึงจากพระ‍องค์ไปจน‍กว่าจะถึงโอกาสเหมาะ 

                     (Luke 4:13 NKJV) Now when the devil had ended every temptation, he departed from Him until an opportune time. 

                      เมื่อถึงเวลา มารซาตานจากไปเพราะ ครบกำหนดเวลาที่พระเจ้าอนุญาตแล้ว ถ้าไม่ไปมารเจอพระเจ้าแน่นอน
                     (1 โครินธ์ 10:13 THSV11) ไม่‍มีการทด‍ลองใดๆ เกิด‍ขึ้นกับท่าน‍ทั้ง‍หลาย นอก‍เหนือการทด‍ลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระ‍เจ้าทรงซื่อ‍สัตย์ พระ‍องค์จะไม่ทรงให้พวก‍ท่านต้องถูกทด‍ลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทด‍ลอง พระ‍องค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวก‍ท่านจะมีกำลังทนได้ 
                     (I Corinthians 10:13 NKJV) No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. 
                     มารทดลอง(temptation) เพื่อทำร้าย ทำลาย คุณ
                      พระเจ้าทดสอบ(test) เพื่อให้รางวัล ถ้าสอบผ่าน ถ้าไม่ผ่านก็อยู่ที่เดิม แล้วก็ต้องสอบใหม่ครับ
                     ขณะที่มารซาตานกำลังทดลอง ขณะนั้นพระเจ้าอาจทดสอบคุณด้วย 
                     ความผิดพลาดของคุณระวังจะเอาข้าวทิ้ง เอาวัชพืชมาเก็บไว้ขึ้นกับสติปัญญา ฉะนั้น จึงจำเป็นที่ต้องอธิษฐานทุกวัน เพื่อขอสติปัญญาจากพระเจ้า

การชนะมาซาตาน
                     พวก‍เขาชนะมารด้วยพระ‍โลหิตของพระ‍เมษ‌โป‌ดก และด้วยคำพยานของพวก‍เขาเอง และพวก‍เขาไม่‍ได้รักตัวกลัวตาย (วิวรณ์ 12:11 THSV11)
1.พระ‍โลหิตของพระ‍เยซูคริสต์
2.คำพยานของพวก‍เขาเอง
3.ไม่‍ได้รักตัวกลัวตาย ถ้าคุณตายแล้ว คุณจะไม่กลัวะอไร? ((1 โครินธ์ 15:30-31:) 30 และเหตุไฉนข้าพเจ้าจึงต้องเผชิญกับภัยอันตรายตลอดเวลาเล่า 31ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย   ข้าพเจ้าขอยืนยัน   โดยอ้างความภูมิใจซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในท่านทั้งหลาย   โดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่า   ข้าพเจ้าตายทุกวัน )
                   (2 พงศ์กษัตริย์ 7:3-8 THSV11) มีคนโรค‍เรื้อนสี่คนอยู่ที่ทาง‍เข้าประตูเมือง พวก‍เขาพูดกันว่า “เราจะนั่งที่‍นี่จนตายทำไมเล่า? ถ้าเราพูดว่า ‘ให้เราเข้าไปในเมือง’ การกัน‌ดารอาหารก็อยู่ในเมือง และเราก็จะตายที่‍นั่น และถ้าเรานั่งที่‍นี่เราก็ตายเหมือน‍กัน ฉะนั้นจงมาเถิด ให้เราเข้าไปในค่ายของคนซี‌เรีย ถ้าเขาไว้ชีวิตของเรา เราก็จะรอด‍ตาย ถ้าเขาฆ่าเรา ก็ได้แต่ตายเท่า‍นั้นเอง” ดัง‍นั้นพวก‍เขาจึงลุก‍ขึ้นในเวลาโพล้‍เพล้ เพื่อจะไปยังค่ายของคนซี‌เรีย แต่เมื่อเขามาถึงริมค่ายของคนซี‌เรียแล้ว ดู‍สิ ไม่‍มีใครที่‍นั่นสักคน เพราะองค์‍เจ้า‍นาย ได้ทรงทำให้กอง‍ทัพของคนซี‌เรียได้‍ยินเสียงรถ‍รบ เสียงม้า และเสียงกอง‍ทัพใหญ่ เขาจึงพูดกันว่า “ดู‍สิ พระ‍ราชาแห่งอิสรา‌เอลได้จ้างบรร‌ดาพระ‍ราชาแห่งคนฮิต‌ไทต์ และบรร‌ดาพระ‍ราชาแห่งอียิปต์มารบกับเราแล้ว” เขาจึงลุก‍ขึ้นหนีไปในเวลาโพล้‍เพล้ และทิ้งเต็นท์ ม้า และลาของเขา ทิ้งค่ายไว้อย่างนั้นเอง และหนีเอาชีวิต‍รอด เมื่อคนโรค‍เรื้อนเหล่า‍นี้มาถึงริมค่าย เขาก็เข้าไปในเต็นท์หนึ่ง กินและดื่ม และขนเงิน ทอง‍คำ และเสื้อ‍ผ้าจากที่นั่นเอาไปซ่อนไว้ แล้วเขาก็กลับ‍มาเข้าไปในอีกเต็นท์หนึ่ง ขนเอาข้าว‍ของออกไปจากที่‍นั่นด้วยเอาไปซ่อนไว้ 
                   พระ‍องค์ทรงมีอำนาจเหนือ สรรพ‍สิ่ง ก็จริงแต่คุณต้องทำตามกติกา(หลักการ) ของพระเจ้า
1.อธิษฐาน นมัสการ สรรเสริญ อ่านพระวจนะ ทุกวัน 
2.ถวายถ้าอยากรวย
3.
                  บางอย่างเกิดเพราะพระเจ้าอนุญาต บางอย่างคุณอนุญาตเองแบบนี้พระเจ้าจะไม่ปกป้องคุณ

พระเจ้าทรงทำการผ่าน สรรพ‍สิ่ง (ปัญหาของคุณ พระเจ้ากำลังทำการผ่านปัญหานั้น)
                   (เอเฟซัส 1:11 THSV11) และในพระ‍คริสต์ นั้น เราก็ได้รับการทรงเลือกด้วย คือถูกกำ‌หนดไว้ล่วง‍หน้าตามพระเจตนา‌รมณ์ของพระ‍เจ้าผู้ทรงทำกิจทุก‍อย่างตามพระ‍ดำ‌ริแห่งพระ‍ทัยของพระ‍องค์ 
เช่น กรณีของโยเซฟถูกพี่ๆ ขาย 
                    ทุกคนหนีไม่พ้นยูดาส ที่จะทำให้คุณเป็นใหญ่ คุณไม่ต้องฆ่ายูดาสเพราะเดี๋ยวยูดาสจะฆ่าตัวเอง ไม่ต้องตกใจ เมื่อเจอความยากลำบาก ความยากลำบากจะช่วยให้คุณเป็นใหญ่ครับ
                    แต่ว่าพระ‍คุณนั้นประ‌ทานแก่เราแต่‍ละ‍คนตามขนาดที่พระ‍คริสต์ประ‌ทาน 
สิ่งที่พระเจ้าให้คุณทำ พระเจ้าจะมีพระคุณสำหรับคุณในสิ่งนั้น เป็นพระคุณของพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้น หรืองานนั้น
                  (สดุดี 84:11 THSV11) เพราะพระ‍ยาห์‌เวห์พระ‍เจ้าทรงเป็นดวง‍ตะ‌วันและเป็นโล่ พระ‍ยาห์‌เวห์ประ‌ทานความโปรด‍ปรานและเกียรติ พระ‍องค์มิ‍ได้ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้ จากบรร‌ดาผู้ที่ดำ‌เนินในความซื่อ‍สัตย์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น