วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน 29 สิงหาคม 2014 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์, อ.แคนดง

                   ไทยและฟินแลนด์ ประกาศ วิถีสันติสุข ที่โรงเรียน ตามนโยบายรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ "บุรีรัมย์สันติสุข" 26-28 สิงหาคม 2014
https://www.facebook.com/ludwingfranchise/info
http://christianproductcenter.blogspot.com/
http://slimmingfranchise.blogspot.com/
http://cancerpreventionable.blogspot.com/

โรงเรียนเทพรังสรรค์ -2014-08-29 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand

วิทยาลัยเทคโนโลยี่และบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง -2014-08-29 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม -2014-08-29 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนพุทไธสงพิทยาคม -2014-08-29 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ Thailand

โรงเรียนแคนดง -2014-08-29 อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ Thailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น